Žalm 133

The *Dew on Hermon Mountain

Psalm 133

An EasyEnglish Translation with Notes (about 1200 wordvocabulary) on Psalm 133

www.easyenglish.bible

Gordon Churchyard

Words in boxes are from the Bible. Slova v závorkách, ( ), nejsou v *hebrejské Bibli.

Poznámky vysvětlují některá slova s *hvězdičkou u nich. Seznam slov na konci vysvětluje všechna slova, která mají u sebe *hvězdičku.

Přeložený biblický text ještě neprošel pokročilou kontrolou.

Ježíš byl v Betánii, v domě Šimona *Lepiče. Když tam byl, přišla k němu žena. Měla schránku vyrobenou z *alabastru. Byl v ní velmi cenný *olej. Když Ježíš v domě jedl, vylila mu olej na hlavu. (Matouš 26:6-7). (Malomocný má nemoc zvanou malomocenství. Alabastr je měkký kámen. Olej nebyl tím, co lidé používají na inkarnáty. Byl to olej s příjemnou vůní.“

(Toto je) Davidova píseň pro šplhání.

v1 Podívejte se, jak je to dobré.
A podívejte se, jakou radost přináší, když bratři zůstávají spolu.

v2 Je to jako sladký*olej vylitý na hlavu.
Stéká na vousy, jako na vousy Áronovy.
Poté se rozlije po jeho oděvu.

v3 Je to jako *rosa na hoře zvané Hermon.
Vylévá se (také) na sionské hory.
Hospodin řekl, že je to *dobré místo k pobytu.
Vždy je tam život.

Příběh žalmu 133

Někteří biblisté se domnívají, že David napsal tento žalm poté, co sjednotil svůj lid. Jiní studenti se domnívají, že ho napsal Ezdráš nebo Nehemjáš. Je to proto, že ne všechny *hebrejské bible mají na začátku „Davidův“. o „písních pro šplhání“ si přečtěte v poznámkách k žalmu 120.

Co znamená žalm 133

Versus 1: Bratři „drží spolu“ znamená, že bratři „nebojují“.

Versus 2: Sjednocená země je jako sladký olej. Nejedná se o motorový olej, ale o olej z ovoce zvaného *oliva. Stále ho používáme k vařenívěcí. Olej se dá vyrobit i z mnoha jiných plodů, nejen z oliv.

Aron byl Mojžíšův bratr. Byl prvním hlavním (nejdůležitějším) *knězem *Židů. *Kněz je zvláštní Boží služebník. Hlavnímu *knězi na začátku jeho působení udělají něco zvláštního. „Pomazali“ ho. To znamená, že mu na hlavu nanesou *olivový olej. Ten mu stéká po tváři až na vousy. Pak mu ho nanesou na oděv. Lepší překlad slova „oděv“ je „límec“. Límec je část našeho oblečení kolem krku. Díky oleji všechno krásně voní. Je tojako obrázek bratrů, kteří se nehádají. Je to dobré, neboli „hezky voní“.

Verš 3: Tento verš podává další obraz. Rosa je voda, která v noci padá na zem. Padá na hory, jako je Hermon a Sion. Hermon je na severu země, kde žili *Židé. Rosa způsobuje, že rostliny rostou, když neprší. *Sion je hora v Jeruzalémě, kde *Židé postavili Boží dům. Sion je dobré místo pro život. Sion je místo, kde Bůh lidem „*žehná“ (nebo pro ně dělá dobré věci). Proto je to dobré místo. Pro křesťany je *Sion jakoby obrazem církve.

Něco dělat

Modlete se, aby bratři žili společně. Modlete se, aby se bratři nehádali. To znamená bratři v rodině, bratři v zemi a bratřive světě. Všichni lidé jsou jako bratři, protože Bůh je všechny stvořil.

alabaster ~ měkký kámen.

bless ~ říkat dobré věci.

dew ~ voda, která v noci padá na zem.

Hebrejština ~ jazyk, kterým mluvili Židé; v hebrejštině napsaliPalmy.

Žid ~ člověk, který se narodil z Abraháma, Izáka a Jákobaa jejich dětí.

lepra ~ člověk s nemocí zvanou malomocenství.

Hospodin ~ smluvní jméno pro Boha (ve smlouvě se s někým dohodnete).

olej ~ ne motorový olej, ale z ovoce zvaného oliva. Lidé na něm vaří nebo se jím hezky voní.

oliva ~ ovoce.

kněz ~ Boží služebník v jeho *chrámu.

chrám ~ místo, kde se lidé scházejí, aby *uctívali Boha.

uctívání ~ někomu řekneš, že je velmi skvělý. Andělovi říkáš, že ho máš rád.

Sion ~ Jeruzalém se nacházel na hoře zvané Sion.

Jeruzalém ~ Jeruzalém se nacházel na hoře zvané Sion.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.