Imunoterapie ERC1671 vykazuje slibné výsledky u recidivujícího glioblastomu

Zkoušené imunoterapeutikum ERC1671 (Gliovac) v kombinaci s faktorem stimulujícím kolonie granulocytů a makrofágů (GM-CSF), cyklofosfamidem a bevacizumabem (Avastin) vykazuje podle průběžných výsledků studie fáze 2 (NCT01903330) slibnou aktivitu u pacientů s recidivujícím glioblastomem.

Výsledky prvních 10 pacientů ve studii ukázaly, že míra celkového přežití (OS) po dobu 6 měsíců byla u pacientů léčených imunoterapií 100 %. Kromě toho byla míra 12měsíčního OS ve zkoumaném rameni 40 % a medián OS činil 10,5 měsíce. Tato zjištění jsou příznivá ve srovnání s historickými kontrolami, které prokázaly 6měsíční míru OS 33 % a medián OS 5,3 měsíce.

Tato zjištění ilustrují „vysoce významné“ zvýšení OS při léčbě ERC1671 ve srovnání se současnou klinickou praxí (log rank test, P < .0001), jak uvádí společnost ERC Belgium, která je vývojářem tohoto přípravku.

Navíc u 10 % pacientů ve zkoumaném rameni došlo k úplnému uzdravení a přežití delšímu než 3 roky, pokud byli léčeni po recidivě onemocnění a po absolvování standardní léčby. V kontrolním rameni nebyla zaznamenána žádná spontánní remise; u všech účastníků, kteří dostávali samotný bevacizumab, došlo k progresi nádoru.

Zejména u podskupiny účastníků, u nichž došlo k progresi při léčbě bevacizumabem, byl zjištěn nepřiměřený přínos léčby ERC1671, který se podle biofarmaceutické společnosti v klinické fázi projevil zdvojnásobením přežití oproti historickým kontrolám.

„Před touto studií imunoterapie ERC1671 u recidivujícího glioblastomu bylo téměř neznámé, že by u těchto pacientů došlo k uzdravení,“ uvedla v tiskové zprávě Daniela Bota, MD, PhD, hlavní zkoušející studie fáze 2; proděkanka pro klinický výzkum; lékařská ředitelka Centra klinického výzkumu UCI; ředitelka Kliniky kmenových buněk UCI Alpha a lékařská ředitelka Komplexního programu pro mozkové nádory UCI Health. „Jsme nadšeni, že můžeme urychlit nábor a dokončit tuto studii.“

ERC1671 je založen na čerstvě extrahovaných nádorových buňkách a lyzátech a byl navržen tak, aby stimuloval imunitní systém k rozpoznání a odmítnutí nádorových buněk. Pokročilá imunoterapie se skládá z kombinace autologních a alogenních nádorových buněk, které jsou vyrobeny z nádorových tkání gliomů 3 různých dárců, a lyzátů těchto buněk. Po injekčním podání vyburcuje imunitní systém k reakci proti nádorovým buňkám a jejich usmrcení.

V dvojitě zaslepené, placebem kontrolované studii fáze 2 se výzkumníci rozhodli zkoumat ERC1671 plus bevacizumab u pacientů s relapsem glioblastomu. Celkem 84 účastníků bylo randomizováno v poměru 1:1 k podání buď imunoterapie plus GM-CSF a cyklofosfamidu, nebo placeba plus bevacizumabu.

ERC1671 a GM-CSF byly podávány intradermálně, zatímco cyklofosfamid perorální cestou. GM-CSF byl podáván ve fixní dávce 500 mcg a cyklofosfamid v denní dávce 50 mg. Bevacizumab byl podáván standardně v dávce 10 mg/kg. Léčba se bude opakovat každých 28 dní, dokud nedojde buď k progresi onemocnění, nebo k netolerovatelné toxicitě.

Pro zařazení do studie museli mít pacienti histologicky potvrzenou diagnózu recidivujícího nebo progredujícího glioblastomu IV. stupně podle Světové zdravotnické organizace nebo gliosarkomu, být starší 18 let, mít Karnofského výkonnostní skóre 70 % nebo vyšší, očekávanou délku života 12 týdnů nebo delší a být v prvním nebo druhém relapsu glioblastomu. Předchozí léčba jejich onemocnění musela zahrnovat chirurgický zákrok, konvenční radioterapii a temozolomid.

Pacienti byli vyloučeni, pokud nemohli podstoupit MRI s kontrastem; pokud bylo přítomno difuzní leptomeningeální onemocnění; pokud měli v anamnéze, přítomnost nebo podezření na metastatické onemocnění; pokud dostávali imunosupresiva méně než 2 týdny před první dávkou studijní léčby, pokud dříve dostávali bevacizumab nebo jiné inhibitory VEGF a pokud měli známou kontraindikaci nebo přecitlivělost na bevacizumab.

Primárním koncovým bodem studie bylo OS po 12 měsících, zatímco mezi klíčové sekundární koncové body patřilo přežití bez progrese, imunitní odpověď, procento nežádoucích účinků stupně 3-5 a míra radiografické odpovědi podle MacDonaldových kritérií nebo IRANO.

„Jsme povzbuzeni tak silnými výsledky ERC1671 ve studii doktora Bota a těší nás, že se vysoký počet pacientů dostal do remise,“ dodal v tiskové zprávě doktor Apostolos Stathopoulos. „Jsme přesvědčeni, že ERC1671 konečně udává směr imunoterapii v léčbě obtížně léčitelných nádorů, jako je recidivující glioblastom, které v současné době nemají alternativní terapeutické možnosti.“

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.