Léčba hypercholesterolemie u žen po menopauze

S přibývajícím věkem se zvyšuje výskyt ischemické choroby srdeční (ICHS) u obou pohlaví, i když výskyt ICHS u žen zaostává za výskytem u mužů přibližně o 10 let. K prudkému nárůstu výskytu CHD u žen dochází přibližně po 50. roce věku. Příčiny tohoto stavu nejsou zcela objasněny a jsou nepochybně multifaktoriální. Průřezové údaje z rozsáhlých populačních studií naznačují, že v době menopauzy se hladina lipoproteinů o nízké hustotě (LDL) zvyšuje přibližně o 15 až 25 %. Vzhledem k tomu, že tento nárůst je větší než nárůst pozorovaný u mužů ve stejném věkovém rozpětí a blíží se nárůstu pozorovanému u žen po ooforektomii, je pravděpodobné, že snížené hladiny cirkulujících estrogenů spojené s menopauzou hrají roli v nepříznivých změnách hladin krevních lipidů i výskytu CHD. Existují jasné důkazy, že léčba hypercholesterolemie snižuje kardiovaskulární riziko u žen stejně jako u mužů. V doporučeních amerického Národního cholesterolového vzdělávacího programu (NCEP) Adult Treatment Panel III (ATP III) se jako léčba první volby doporučuje dieta a další změny životního stylu. Pokud nelze cílů léčby dosáhnout nefarmakologickými opatřeními, měla by být přidána farmakologická léčba. Z dostupných látek snižujících hladinu lipidů jsou jasnou volbou pro snížení hladiny LDL-cholesterolu inhibitory HMG CoA reduktázy (statiny). Příznivé účinky statinů na hladinu lipoproteinů o vysoké hustotě (HDL) a triglyceridů jsou však skromnější a není známo, že by statiny snižovaly hladinu lipoproteinu (a). Estrogenová nebo hormonální substituční léčba (ERT/HRT) a kyselina nikotinová zlepšují hladiny LDL- a HDL-cholesterolu a také snižují hladiny Lp(a). ERT/HRT však již není doporučována jako léčba první volby pro snížení rizika CHD. Kyselina nikotinová je užitečná zejména pro snížení hladiny triglyceridů (stejně jako fibráty) a zvýšení hladiny HDL-cholesterolu. Sekvestranty žlučových kyselin snižují hladinu LDL-cholesterolu a mírně zvyšují hladinu HDL-cholesterolu. Jak sekvestranty žlučových kyselin, tak ERT/HRT mají tendenci zvyšovat hladiny triglyceridů, proto by měly být u žen s hypertriglyceridémií používány opatrně. Léčba by měla být u každé pacientky individuální. Je důležité zhodnotit primární formu dyslipidemie, další rizikové faktory CHD, komorbidity a rozsah zlepšení lipidů potřebný k dosažení cílů léčby. Je třeba také zvážit účinky jednotlivých typů léčby a možné nežádoucí účinky.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.