Právní upozornění a podmínky používání

Tato stránka (spolu s dokumenty, na které se odkazuje) vás informuje o podmínkách, za kterých můžete využívat naše webové stránky, ať už jako host nebo registrovaný uživatel („Podmínky používání“). Než začnete webové stránky používat, pečlivě si tyto Podmínky používání přečtěte. Používáním našich webových stránek dáváte najevo, že tyto Podmínky používání přijímáte a že se jimi zavazujete řídit. Pokud s těmito Podmínkami používání nesouhlasíte, zdržte se prosím používání našich webových stránek.

Informace o nás

Tyto webové stránky provozuje společnost AstraZeneca PLC („my“, „naše“ a „nás“). Jsme akciová společnost registrovaná v Anglii a Walesu pod číslem společnosti 02723534 a sídlíme na adrese 1 Francis Crick Avenue, Cambridge Biomedical Campus, Cambridge, CB2 0AA. Naše hlavní obchodní adresy jsou uvedeny zde. Naše DIČ je GB 582 3236 42.

Přístup na tyto webové stránky

Přístup na naše webové stránky je povolen dočasně a vyhrazujeme si právo zrušit nebo změnit služby poskytované na našich webových stránkách bez předchozího upozornění (viz níže). Neneseme odpovědnost, pokud budou naše webové stránky z jakéhokoli důvodu kdykoli nebo po jakoukoli dobu nedostupné. Čas od času můžeme omezit přístup k některým částem našich webových stránek nebo k celým našim webovým stránkám pouze na uživatele, kteří se u nás zaregistrovali.

Pokud si v rámci našich bezpečnostních postupů zvolíte nebo vám bude poskytnut uživatelský identifikační kód, heslo nebo jiné informace, musíte s těmito informacemi zacházet jako s důvěrnými a nesmíte je sdělovat žádné další osobě. Máme právo kdykoli deaktivovat jakýkoli identifikační kód uživatele nebo heslo, ať už vámi zvolené nebo námi přidělené, pokud podle našeho názoru nedodržíte některé z ustanovení těchto Podmínek používání. Souhlasíte s tím, že nás budete neprodleně informovat, jakmile se dozvíte o jakémkoli neoprávněném prozrazení nebo použití vašeho uživatelského identifikačního kódu a/nebo hesla.

Jste zodpovědní za provedení veškerých opatření nezbytných k tomu, abyste měli přístup na naše webové stránky. Jste také zodpovědní za to, že všechny osoby, které přistupují na naše webové stránky prostřednictvím vašeho internetového připojení, jsou seznámeny s těmito podmínkami používání a že je dodržují.

Zakázané používání

Naše stránky smíte používat pouze k zákonným účelům. Naše stránky nesmíte používat:

 • žádným způsobem, který porušuje platné místní, národní nebo mezinárodní zákony nebo předpisy;
 • žádným způsobem, který je nezákonný nebo podvodný nebo má jakýkoli nezákonný nebo podvodný účel nebo účinek;
 • předávat nebo zajišťovat zasílání jakýchkoli nevyžádaných nebo nepovolených reklamních nebo propagačních materiálů nebo jiných forem podobných žádostí (spam);
 • provádět neoprávněné pokusy o přístup do některého z našich systémů nebo sítí třetích stran;

Interaktivní služby

Na našich stránkách můžeme čas od času poskytovat interaktivní služby, mimo jiné včetně chatovacích místností nebo nástěnek. Pokud poskytujeme jakoukoli interaktivní službu, poskytneme vám jasné informace o druhu nabízené služby, zda je moderována a jaká forma moderace je použita (včetně toho, zda je lidská nebo technická).

Uděláme vše, co je v našich silách, abychom posoudili případná rizika pro uživatele (a zejména pro děti) ze strany třetích stran při používání jakékoli interaktivní služby poskytované na našich stránkách, a v každém případě rozhodneme, zda je vhodné použít moderování příslušné služby (včetně toho, jakou formu moderace použít) s ohledem na tato rizika. Nejsme však povinni dohlížet, monitorovat ani moderovat žádnou interaktivní službu poskytovanou na našich stránkách a výslovně vylučujeme naši odpovědnost za jakékoli ztráty nebo škody vzniklé v důsledku používání jakékoli interaktivní služby uživatelem v rozporu s našimi standardy obsahu, ať už je služba moderována, nebo ne.

Používání jakékoli naší interaktivní služby nezletilou osobou podléhá souhlasu jejího rodiče nebo opatrovníka. Rodičům, kteří povolí svým dětem používat interaktivní službu, doporučujeme, aby se svými dětmi komunikovali o jejich bezpečnosti na internetu, protože moderování není spolehlivé. Nezletilé osoby, které používají jakoukoli interaktivní službu, by měly být informovány o možných rizicích, která jim hrozí.

Pokud interaktivní službu moderujeme, obvykle vám poskytneme možnost kontaktovat moderátora, pokud by se objevily obavy nebo potíže.

Standardy obsahu

Tyto standardy obsahu se vztahují na veškerý materiál, kterým přispíváte na naše stránky (příspěvky), a na všechny interaktivní služby s nimi spojené. Musíte dodržovat ducha těchto standardů i jejich literu. Tyto normy se vztahují na každou část jakéhokoli příspěvku i na jeho celek.

Příspěvky musí být přesné (pokud uvádějí fakta) a musí být pravdivé (pokud uvádějí názory). Příspěvky musí být v souladu s platnými zákony ve Spojeném království a v každé zemi, ze které jsou odesílány.

Příspěvky nesmí:

 • obsahovat žádný materiál, který hanobí jakoukoli osobu;
 • obsahovat žádný materiál, který je obscénní, urážlivý, nenávistný nebo pobuřující;
 • propagovat sexuálně explicitní materiál;
 • propagovat násilí;
 • propagovat diskriminaci na základě rasy, pohlaví, náboženství, národnosti, postižení, sexuální orientace nebo věku;
 • porušovat autorská práva, práva k databázím nebo ochrannou známku jakékoli jiné osoby;
 • být schopen oklamat jakoukoli osobu;
 • být vytvořen v rozporu s jakoukoli právní povinností vůči třetí straně, například smluvní povinností nebo povinností zachovávat důvěru;
 • propagovat jakoukoli nezákonnou činnost;
 • byly výhružné, zneužívaly nebo narušovaly soukromí jiných osob nebo způsobovaly obtěžování, nepříjemnosti nebo zbytečné obavy;
 • mohly obtěžovat, rozrušovat, uvádět do rozpaků, znepokojovat nebo obtěžovat jinou osobu;
 • byly použity k vydávání se za jinou osobu nebo ke zkreslení vaší totožnosti nebo příslušnosti k jiné osobě;
 • vzbuzovaly dojem, že pocházejí od nás, pokud tomu tak není; a
 • propagovat, propagovat nebo napomáhat jakémukoli protiprávnímu jednání, jako je (pouze jako příklad) porušení autorských práv nebo zneužití počítače

Pozastavení a ukončení

Podle našeho uvážení rozhodneme, zda došlo k porušení těchto podmínek používání prostřednictvím vašeho používání našich stránek. Pokud došlo k porušení těchto Podmínek používání, můžeme podniknout kroky, které považujeme za vhodné, mimo jiné podniknout všechny nebo některé z následujících kroků:

 • okamžité, dočasné nebo trvalé odebrání vašeho práva používat naše stránky;
 • okamžité, dočasné nebo trvalé odstranění jakéhokoli příspěvku nebo materiálu, který jste na naše stránky nahráli;
 • vydání varování;
 • právní řízení proti vám za účelem náhrady všech nákladů na základě náhrady škody (mimo jiné včetně přiměřených administrativních a právních nákladů), které vznikly v důsledku porušení;
 • další právní kroky proti vám;
 • zpřístupnění takových informací orgánům činným v trestním řízení, které důvodně považujeme za nezbytné.

Vyloučujeme odpovědnost za opatření přijatá v reakci na porušení těchto Podmínek používání.

Závazky člena

Pokud jste se připojili k těmto webovým stránkám jako člen, zavazujete se, že nás budete neprodleně informovat o jakémkoli nároku nebo žalobě proti vám v souvislosti s jakýmkoli používáním těchto webových stránek a na naši žádost okamžitě přestanete s vytýkaným jednáním. Zavazujete se, že nás budete neprodleně informovat o všech změnách, které se týkají vašich registračních údajů. Je vaší povinností zajistit, aby vaše registrační údaje byly stále aktuální.

Své členství na těchto webových stránkách můžete kdykoli ukončit tím, že nám podáte přiměřené oznámení e-mailem na adresu [email protected] Ve všech sděleních byste měli jasně uvést své jméno, uživatelské jméno (pokud existuje) a registrační údaje (pokud existují) a název těchto webových stránek.

Licence na RSS kanály

Pokud budete po celou dobu dodržovat tyto podmínky používání, udělujeme vám odvolatelnou (kdykoli), nevýhradní, osobní, nekomerční, celosvětovou, nepřenosnou, bezplatnou licenci na používání a zobrazování na vašich webových stránkách a/nebo jiné začlenění do vámi vytvořeného RSS kanálu jakéhokoli námi poskytnutého obsahu (mimo jiné včetně titulků, aktivních odkazů, identifikátorů zdrojů, odkazů na sociální záložky a dalších informací, obsahu nebo materiálů, které si zvolíte jako výsledek vašeho používání RSS kanálu AstraZeneca) v důsledku toho, že jste se přihlásili k odběru jakéhokoli RSS kanálu AstraZeneca („obsah AstraZeneca“).

Tuto licenci na RSS kanály nelze převádět, novelizovat, postupovat a/nebo poskytovat sublicence třetím osobám. Veškerá práva, která nejsou v této Licenci na RSS kanály výslovně udělena, si plně vyhrazujeme my, naše přidružené společnosti (jak jsou definovány v našich Podmínkách používání) a naši poskytovatelé licencí (podle okolností).

Nic v této Licenci na RSS kanály vám neuděluje žádné právo ani licenci k používání našich ochranných známek na vašich webových stránkách nebo jinde.

Použití RSS kanálu AstraZeneca

Pokud máte v úmyslu použít RSS kanál AstraZeneca na svých webových stránkách a/nebo jako součást jiného RSS kanálu, musíte zajistit, aby byl uveden jasný a funkční odkaz na webovou stránku, která obsahuje RSS kanál AstraZeneca, a aby byli návštěvníci vašich webových stránek nebo odběratelé jakéhokoli příslušného RSS kanálu obsahujícího RSS kanál AstraZeneca upozorněni na to, že se na RSS kanál AstraZeneca vztahuje tato Licence na RSS kanály. V každém případě byste měli zajistit, aby byl obsah obsažený v RSS kanálu AstraZeneca řádně označen, a to tak, že jasně uvedete, že „Tento obsah pochází z webových stránek společnosti AstraZeneca PLC na adrese www.astrazeneca.com, a zajistíte, aby všechna upozornění na autorská práva byla zachována v původní podobě.“.

Používáním RSS kanálů společnosti AstraZeneca a/nebo obsahu společnosti AstraZeneca zaručujete, prohlašujete a zavazujete se, že jakákoli stránka, na které zobrazíte (nebo necháte zobrazit) jakýkoli RSS kanál společnosti AstraZeneca, nebo jakýkoli kanál, který vygenerujete (nebo necháte vygenerovat) a který obsahuje jakýkoli RSS kanál společnosti AstraZeneca (nebo jeho část), neznevažuje naše jméno, image a/nebo pověst, a to zejména, neobsahuje a nebude obsahovat žádný materiál, který porušuje práva duševního vlastnictví třetí strany nebo který by rozumný člověk považoval za porušující naše obsahové standardy (viz výše)

Nesmíte naznačovat, ať už přímo nebo nepřímo, že podporujeme nebo schvalujeme cokoli, co se objeví na jakékoli webové stránce a/nebo je součástí jakéhokoli RSS kanálu obsahujícího RSS kanál AstraZeneca, včetně (bez omezení) jakéhokoli vašeho obsahu, obsahu třetích stran, jakéhokoli produktu nebo jakékoli právnické osoby/subjektu či jednotlivce. Nesmíte účtovat (přímo ani nepřímo) žádnému uživateli svých webových stránek nebo odběrateli jakéhokoli kanálu, za který jste odpovědní, přístup k celému nebo jakékoli části jakéhokoli RSS kanálu společnosti AstraZeneca a/nebo jakémukoli obsahu společnosti AstraZeneca. Nesmíte dále prodávat a/nebo jinak komercializovat celý nebo jakoukoli část jakéhokoli RSS kanálu společnosti AstraZeneca a/nebo jakéhokoli Obsahu společnosti AstraZeneca.

Licence na podcasty

Pokud budete po celou dobu dodržovat tyto Podmínky používání, udělujeme vám odvolatelnou (kdykoli), nevýhradní, osobní, nekomerční, celosvětovou, nepřenosnou, bezplatnou licenci ke stahování z těchto webových stránek a používání podcastů společnosti AstraZeneca. Tato licence na podcasty nesmí být převedena, novelizována, postoupena a/nebo sublicencována žádné třetí straně. Veškerá práva, která nejsou výslovně udělena v této licenci na podcasty, jsou plně vyhrazena nám, našim přidruženým společnostem (jak je definováno v našich podmínkách používání a poskytovatelům licence (podle okolností). Nic v této Licenci na podcast vám neuděluje žádné právo ani licenci na používání našich ochranných známek.

Používání AstraZeneca Podcast

AstraZeneca Podcast je určen pouze pro vaše osobní, nekomerční použití. Podcast AstraZeneca nesmíte kopírovat, reprodukovat, znovu publikovat, zveřejňovat, vysílat, přenášet, zpřístupňovat veřejnosti, prodávat ani jinak znovu používat či komerčně využívat jakýmkoli způsobem. Podcast AstraZeneca nesmíte žádným způsobem upravovat, měnit, přizpůsobovat ani doplňovat, ani kombinovat podcast AstraZeneca s jakýmkoli jiným materiálem. Tento soubor nesmíte stahovat ani používat za účelem propagace, reklamy, podpory nebo naznačování jakéhokoli spojení mezi vámi (nebo jakoukoli třetí stranou) a námi, našimi zástupci nebo zaměstnanci nebo jakýmikoli přispěvateli do AstraZeneca Podcast. Podcast AstraZeneca nesmíte používat žádným způsobem, který by mohl znevážit naše jméno nebo jméno jakéhokoli partnera nebo jinak způsobit ztrátu či škodu nám nebo jakémukoli partnerovi.

Odškodnění

Souhlasíte s tím, že nás a naše Přidružené společnosti odškodníte a budete nás a naše Přidružené společnosti plně a účinně odškodňovat za veškeré ztráty, náklady (včetně právních a odborných poplatků), škody, peněžní částky vyplacené v rámci vyrovnání a další závazky, které vzniknou v důsledku nebo v souvislosti s porušením Licence RSS kanálů a/nebo Licence Podcastu z vaší strany.

Odmítnutí odpovědnosti

Přestože jsme při sestavování těchto webových stránek vynaložili přiměřenou péči, nejsme zodpovědní za žádné kroky, které podnikne jakákoli osoba nebo organizace, ať už sídlí kdekoli, v přímém nebo jiném důsledku informací obsažených na těchto webových stránkách nebo přístupných prostřednictvím těchto stránek, ať už tyto informace poskytneme my nebo třetí strana. Nic na těchto webových stránkách by nemělo být vykládáno jako poskytování rad nebo doporučení a na tyto webové stránky by se nemělo spoléhat jako na základ pro jakékoli rozhodnutí nebo jednání. V důsledku neustálého pokroku a vývoje v oblasti medicíny nemusí být informace na těchto webových stránkách vždy zcela aktuální, a z tohoto důvodu jsou tyto informace poskytovány „TAK, JAK JSOU“ a „TAK, JAK JSOU DOSTUPNÉ“.

NEPOSKYTUJEME ŽÁDNÉ ZÁRUKY, PROHLÁŠENÍ ANI ZÁVAZKY, AŤ UŽ VÝSLOVNÉ NEBO IMPLICITNÍ, TÝKAJÍCÍ SE JAKÉHOKOLI OBSAHU TĚCHTO WEBOVÝCH STRÁNEK (MIMO JINÉ VČETNĚ AKTUÁLNOSTI, AKTUÁLNOSTI, PŘESNOSTI, ÚPLNOSTI NEBO VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL TAKOVÉHO OBSAHU NEBO TOHO, ŽE VÝSLEDKY, KTERÉ LZE ZÍSKAT POUŽÍVÁNÍM TĚCHTO WEBOVÝCH STRÁNEK, BUDOU BEZCHYBNÉ NEBO SPOLEHLIVÉ).

Souhlasíte s tím, že použití informací získaných nebo stažených z těchto webových stránek nebo jejich prostřednictvím je na vaše vlastní uvážení a riziko. Některé jurisdikce neumožňují vyloučení předpokládaných záruk a v takovém případě se výše uvedené ustanovení v těchto jurisdikcích neuplatní. Jakékoli lékařské informace na těchto webových stránkách nejsou určeny jako náhrada informovaného lékařského poradenství a nemůžeme odpovídat na nevyžádané e-maily týkající se osobních zdravotních problémů. Informace o produktech uvedených na těchto webových stránkách se mohou v jednotlivých zemích lišit. Pacienti a zdravotničtí pracovníci by se měli informovat v místních zdravotnických zdrojích a u regulačních orgánů o informacích příslušných pro jejich zemi. O JAKÉMKOLI KONKRÉTNÍM PROBLÉMU NEBO ZÁLEŽITOSTI, KTERÉ SE TÝKÁ JAKÁKOLI INFORMACE NA TĚCHTO STRÁNKÁCH, SE MUSÍTE PŘED JAKÝMIKOLIV ÚKONY PORADIT S VHODNĚ KVALIFIKOVANÝM ZDRAVOTNÍKEM.

Nic na těchto stránkách nelze považovat za výzvu k investování nebo jinému obchodování s akciemi, ADR nebo jinými cennými papíry společnosti AstraZeneca PLC. Skutečné výsledky a vývoj se mohou podstatně lišit od jakýchkoli prognóz, názorů nebo očekávání vyjádřených na těchto webových stránkách a na minulou výkonnost ceny cenných papírů se nelze spoléhat jako na vodítko pro jejich budoucí výkonnost.

Naše odpovědnost

V rozsahu povoleném zákonem my, ostatní členové naší skupiny (jak je definováno níže) a třetí strany s námi spojené tímto výslovně vylučujeme:

 • Všechny podmínky, záruky a další podmínky, které by jinak mohly vyplývat ze zákona, obecného práva nebo práva spravedlnosti; a
 • jakoukoli odpovědnost za jakékoli přímé, nepřímé nebo následné ztráty nebo škody, které vzniknou jakémukoli uživateli v souvislosti s našimi webovými stránkami nebo v souvislosti s používáním, nemožností používat nebo výsledky používání našich webových stránek, jakýchkoli webových stránek, které jsou na ně napojeny, a jakýchkoli materiálů na nich zveřejněných, včetně, mimo jiné, jakékoli odpovědnosti za (i) ztrátu příjmů nebo výnosů, (ii) ztrátu podnikání, (iii) ztrátu zisku nebo smluv, (iv) ztrátu očekávaných úspor, (v) ztrátu dat, (vi) ztrátu dobré pověsti, (vii) promarněný čas vedení nebo kanceláře; a (viii) za jakoukoli jinou ztrátu nebo škodu jakéhokoli druhu, ať už vznikla jakýmkoli způsobem a byla způsobena deliktem (včetně nedbalosti), porušením smlouvy nebo jinak, i když ji bylo možné předvídat.

Tím není dotčena naše odpovědnost za smrt nebo zranění osob v důsledku naší nedbalosti, ani naše odpovědnost za podvodné uvedení v omyl nebo uvedení v omyl v zásadní věci, ani žádná jiná odpovědnost, kterou nelze vyloučit nebo omezit podle platných právních předpisů.

Nezaručujeme, že funkce obsažené na těchto webových stránkách budou nepřetržité nebo bezchybné, že závady budou odstraněny nebo že tyto webové stránky nebo server, který je zpřístupňuje, neobsahují viry nebo chyby.

Práva duševního vlastnictví

Práva duševního vlastnictví k těmto webovým stránkám a k materiálům na nich zveřejněným, mimo jiné včetně všech dokumentů, souborů, textů, obrázků, RSS kanálů, zvukových souborů, podcastů, video souborů, flashových výukových programů, grafiky, zařízení a kódu na nich obsažených a celkového „vzhledu“ těchto webových stránek, vlastní společnost AstraZeneca PLC, její přidružené společnosti (jak je definováno níže) nebo naši externí partneři. Tato díla jsou chráněna autorskými právy a smlouvami na celém světě. Všechna tato práva jsou vyhrazena.

Jste oprávněni pořídit jednu kopii a vytisknout výňatky nebo dokumenty z těchto webových stránek (s výjimkou jakéhokoli obsahu, který je ve vlastnictví třetích stran a který byl jako takový označen) pro své nekomerční použití za předpokladu, že každá taková kopie nebo výtisk zachová všechna oznámení o autorských právech nebo jiných vlastnických právech a jakékoli prohlášení o vyloučení odpovědnosti v nich obsažené. Všechny názvy, loga a ochranné známky společnosti AstraZeneca nesmí být použity nebo reprodukovány bez našeho předchozího písemného souhlasu. Vždy musí být uvedeno naše postavení (a postavení všech identifikovaných přispěvatelů) jako autorů materiálů na našich stránkách.

Jinak než jak je výslovně uvedeno výše, je zakázáno reprodukovat část nebo celý obsah těchto webových stránek v jakékoli formě, včetně rámování, vytváření jakýchkoli odvozených děl na základě těchto webových stránek a nebo jejich obsahu, začleňování do jiných webových stránek, elektronických vyhledávacích systémů nebo publikací. Nesmíte používat žádné diagramy, ilustrace, fotografie, video nebo zvukové sekvence nebo jakoukoli grafiku odděleně od doprovodného textu. Bez našeho předchozího písemného souhlasu nesmí být na jiných webových stránkách umístěny žádné odkazy na tyto webové stránky.

Nemůžeme zaručit, že máte právo používat obsah vlastněný třetí stranou, který je k dispozici na těchto webových stránkách, a před použitím nebo stažením takového obsahu musíte získat souhlas vlastníka třetí strany. Obsah, který je chráněn autorskými právy, nesmí být měněn, ani nesmí být měněna žádná poznámka o autorství nebo poznámka o autorských právech, která se na takovém obsahu objevuje, bez předchozího získání příslušných souhlasů.

S výjimkou omezeného oprávnění uvedeného výše by nic na těchto webových stránkách nemělo být vykládáno jako udělení jakéhokoli jiného práva nebo licence.

Všechny názvy produktů uvedené na těchto webových stránkách jsou ochrannými známkami společnosti AstraZeneca PLC nebo jejích přidružených společností, s výjimkou těch značek, které jsou uvedeny jako vlastnictví jiných společností, a všechna práva jsou vyhrazena.

Právo na použití informací poskytnutých uživatelem

V případě, že poskytnete jakýkoli materiál k zařazení na tyto webové stránky (mimo jiné včetně osobních údajů, know-how, komentářů, nápadů, otázek, technik, abstraktů apod,) souhlasíte s tím, (i) že takový materiál nebude považován za důvěrný, (ii) že takový materiál nebude považován za vlastnický a (iii) že nám udělíte neodvolatelnou, celosvětovou, trvalou, bezplatnou, nevýhradní licenci k použití, zveřejnění, kopírování, úpravě, přizpůsobení, veřejnému zobrazení a překladu veškerého nebo jakéhokoli takového materiálu pro jakýkoli účel bez omezení. Vyhrazujeme si právo dle vlastního uvážení odstranit nebo vymazat bez předchozího upozornění jakýkoli materiál, který nám poskytnete k zařazení na tyto webové stránky. Rovněž máme právo sdělit vaši totožnost jakékoli třetí straně, která tvrdí, že jakýkoli vámi zveřejněný nebo nahraný materiál na našich webových stránkách představuje porušení jejích práv duševního vlastnictví nebo práva na soukromí. Veškeré informace o vás zpracováváme v souladu s našimi Zásadami ochrany osobních údajů.

Viry, hackerství a jiné trestné činy

Naší webovou stránku nesmíte zneužít vědomým vnášením virů, trojských koní, červů, logických bomb nebo jiného škodlivého nebo technologicky škodlivého materiálu. Nesmíte se pokoušet získat neoprávněný přístup k našim webovým stránkám, serveru, na kterém jsou naše webové stránky uloženy, ani k žádnému serveru, počítači nebo databázi připojené k našim webovým stránkám. Nesmíte útočit na naše webové stránky prostřednictvím útoku typu odepření služby nebo distribuovaného útoku typu odepření služby.

Porušením tohoto ustanovení byste se dopustili trestného činu podle zákona o zneužití počítačů z roku 1990. Každé takové porušení oznámíme příslušným orgánům činným v trestním řízení a budeme s nimi spolupracovat tím, že jim sdělíme vaši totožnost. V případě takového porušení vaše právo používat naše webové stránky okamžitě zanikne.

Neručíme za žádnou ztrátu nebo škodu způsobenou distribuovaným útokem odepření služby, viry nebo jiným technologicky škodlivým materiálem, který může infikovat vaše počítačové vybavení, počítačové programy, data nebo jiný vlastnický materiál v důsledku vašeho používání našich webových stránek nebo stahování jakéhokoli materiálu zveřejněného na nich nebo na jakýchkoli webových stránkách, na které jsou odkazy. V souladu se správnou praxí v oblasti výpočetní techniky vám doporučujeme, abyste všechny materiály a/nebo obsah, ke kterým přistupujete a/nebo které stahujete z těchto webových stránek, zkontrolovali na přítomnost virů pomocí komerčně dostupného a aktuálního antivirového softwaru.

Odkazování na tyto webové stránky

Na naši domovskou stránku můžete odkazovat pouze s naším předchozím písemným souhlasem. Po získání takového souhlasu musí být každý takový odkaz prezentován způsobem, který je spravedlivý a legální a nepoškozuje naši pověst ani ji nezneužívá. Nesmíte vytvořit odkaz takovým způsobem, který by naznačoval jakoukoli formu asociace, schválení nebo podpory z naší strany tam, kde žádná neexistuje. Nesmíte vytvořit odkaz z žádné webové stránky, která není ve vašem vlastnictví.

Naše webové stránky nesmí být zarámovány na jiných stránkách, ani nesmíte vytvořit odkaz na jinou část našich webových stránek než na domovskou stránku po výše uvedeném písemném souhlasu z naší strany. Vyhrazujeme si právo zrušit povolení k odkazování bez předchozího upozornění. Webová stránka, ze které odkazujete, musí být ve všech ohledech v souladu s tímto právním oznámením.

Webové stránky a obsah třetích stran

Tato webová stránka může obsahovat obsah ve vlastnictví třetích stran (např. články, knihovny obrázků, datové kanály nebo abstrakty) a může také obsahovat hypertextové odkazy na webové stránky ve vlastnictví třetích stran. Takový obsah a odkazy třetích stran poskytujeme jako laskavost pro naše uživatele. Odkazy jsou poskytovány pouze pro vaši informaci. Nemáme žádnou kontrolu nad žádnými webovými stránkami vlastněnými třetími stranami ani nad obsahem, na který tyto webové stránky odkazují, ke kterému mají přístup nebo který je na nich dostupný, a proto tyto webové stránky ani obsah třetích stran ani jejich dostupnost nijak neschvalujeme, nesponzorujeme, nedoporučujeme ani za ně jinak nepřebíráme žádnou odpovědnost. Zejména nepřijímáme žádnou odpovědnost vyplývající z jakéhokoli tvrzení, že jakýkoli obsah vlastněný třetí stranou (ať už zveřejněný na této nebo jiné webové stránce) porušuje práva duševního vlastnictví jakékoli osoby, ani žádnou odpovědnost vyplývající z jakýchkoli informací nebo názorů obsažených na takové webové stránce nebo obsahu třetí strany.

Změny této webové stránky

Vyhrazujeme si právo kdykoli bez předchozího upozornění změnit jakoukoli část této webové stránky nebo toto právní upozornění. Veškeré změny tohoto právního upozornění nabývají účinnosti od příštího vstupu na tyto webové stránky. Očekává se, že toto právní oznámení čas od času zkontrolujete, abyste vzali na vědomí všechny změny, které jsme provedli, protože jsou pro vás závazné. Bez ohledu na výše uvedené nejsme povinni tyto webové stránky aktualizovat. V případě potřeby můžeme přístup na tyto webové stránky pozastavit nebo je uzavřít na dobu neurčitou.

Kodex farmaceutických marketingových postupů IFPMA

Veškerý propagační obsah těchto webových stránek byl připraven s ohledem na Kodex farmaceutických marketingových postupů IFPMA. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s tím, že případné připomínky k jejich obsahu budou nejprve řešeny s námi. Pokud pak nebudete spokojeni s naší odpovědí, můžete podat stížnost k IFPMA, Ženeva, Švýcarsko. Jakékoli stížnosti týkající se propagačního obsahu, který je specifický pro jednu zemi, můžete alternativně předložit Asociaci farmaceutických výrobců v dané zemi.

Jurisdikce a platné právo

Anglické soudy budou mít výlučnou jurisdikci pro jakékoli nároky vyplývající z návštěvy našich webových stránek nebo s ní související, ačkoli si vyhrazujeme právo zahájit proti vám řízení pro porušení těchto podmínek v zemi vašeho bydliště nebo v jakékoli jiné příslušné zemi. Tyto podmínky používání se řídí anglickým právem.

Jak nás kontaktovat

Můžete nás kontaktovat zasláním e-mailu na adresu [email protected] at AstraZeneca.

Odkazy na „AstraZeneca“ a „skupinu“ jsou odkazy na společnost AstraZeneca PLC a její přidružené společnosti. V těchto Podmínkách použití se „Přidruženými společnostmi“ rozumí jakákoli společnost nebo jiný podnikatelský subjekt, který společnost AstraZeneca PLC ovládá, je jí ovládán nebo je s ní čas od času pod společnou kontrolou, přičemž pro účely této definice se „kontrolou“ rozumí přímé nebo nepřímé vlastnictví (i) padesáti procent (50 %) nebo více hlasovacích cenných papírů nebo hlasovacích podílů v takové společnosti nebo jiném subjektu; nebo (ii) padesáti procent (50 %) nebo většího podílu na zisku nebo příjmech v případě jiného podnikatelského subjektu než obchodní společnosti; nebo (iii) v případě osobní společnosti jakéhokoli jiného srovnatelného podílu komplementáře.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.