ERC1671-immunoterapia osoittautui lupaavaksi uusiutunutta glioblastoomaa sairastavilla potilailla

Tutkittu immunoterapia ERC1671 (Gliovac) yhdessä granulosyytti-makrofagikolonioita stimuloivan tekijän (GM-CSF), syklofosfamidin ja bevasitsumabin (Avastin) yhdistelmähoidon kanssa osoitti lupaavaa tehoa potilailla, joilla oli uusiutunutta glioblastoomaa, ilmenee vaiheen 2 lääketutkimuksen välikyselyn (NCT01903330) välivaiheessa saatujen tulosten mukaan.

Tutkimuksen 10 ensimmäisen potilaan tulokset osoittivat, että immunoterapialla hoidettujen potilaiden 6 kuukauden kokonaiselossaoloaika (OS) oli 100 %. Lisäksi 12 kuukauden OS-prosentti tutkimushaarassa oli 40 % ja OS:n mediaani oli 10,5 kuukautta. Näitä tuloksia verrataan suotuisasti historiallisiin kontrolleihin, joissa 6 kuukauden OS-osuus oli 33 % ja mediaanielossaoloaika 5,3 kuukautta.

Nämä tulokset osoittavat, että ERC1671:llä saavutettu OS-arvo on ”erittäin merkitsevästi” parempi kuin nykyisessä kliinisessä käytännössämme (log-rank-testi, P < .0001), arvioi aineen kehittäjä ERC Belgium.

Lisäksi 10 %:lla tutkimushaarassa olleista todettiin täydellinen toipuminen ja he elivät pidempään kuin kolme vuotta, kun heitä hoidettiin taudin uusiutumisen jälkeen ja kun he olivat saaneet tavanomaista hoitoa. Kontrollihaarassa ei raportoitu yhtään spontaania remissiota; kaikilla osallistujilla, jotka saivat pelkkää bevasitsumabia, kasvain eteni.

Erikoisvalmisteen kliinisen vaiheen biofarmaseuttisen yrityksen mukaan niiden osallistujien alaryhmässä, joilla bevasitsumabihoito oli edennyt, ERC1671:llä saavutettiin suhteettoman suuri hyöty, joka merkitsi eloonjäämisajan kaksinkertaistumista aiempiin kontrolleihin verrattuna.

”Ennen tätä ERC1671-immunoterapiatutkimusta uusiutuneen glioblastooman hoidossa oli lähes tuntematonta, että tällaiset potilaat toipuisivat”, totesi lehdistötiedotteessa Daniela Bota, MD, PhD, vaiheen 2 tutkimuksen päätutkija, kliinisen tutkimuksen varadekaani, UCI:n kliinisen tutkimuskeskuksen lääketieteellinen johtaja, UCI:n Alphan kantasoluklinikan johtaja ja UCI Healthin kattavan aivokasvainohjelman lääketieteellinen johtaja. ”Olemme innoissamme rekrytoinnin nopeuttamisesta ja tämän tutkimuksen loppuunsaattamisesta.”

ERC1671 perustuu juuri uutettuihin kasvainsoluihin ja -lysaatteihin, ja se on suunniteltu stimuloimaan immuunijärjestelmää tunnistamaan ja hylkäämään syöpäsoluja. Kehittynyt immunoterapia koostuu autologisten ja allogeenisten kasvainsolujen yhdistelmästä, jotka on tuotettu kolmen eri luovuttajasyöpäpotilaan glioomakasvainkudoksesta, sekä näiden solujen lysaateista. Kun se ruiskutetaan, se herättää immuunijärjestelmän reagoimaan kasvainsoluja vastaan ja tappamaan ne.

Kaksoissokkoutetussa, plasebokontrolloidussa vaiheen 2 tutkimuksessa tutkijat asettivat tavoitteekseen tutkia ERC1671:n ja bevasitsumabin yhdistelmää potilailla, joilla oli uusiutunut glioblastooma. Yhteensä 84 osallistujaa satunnaistettiin 1:1 saamaan joko immunoterapiaa sekä GM-CSF:ää ja syklofosfamidia tai lumelääkettä sekä bevasitsumabia.

ERC1671 ja GM-CSF annettiin ihon sisään, kun taas syklofosfamidi annettiin suun kautta. GM-CSF annettiin kiinteänä 500 mcg:n annoksena ja syklofosfamidia annettiin 50 mg:n vuorokausiannoksena. Bevatsitsumabia annettiin tavanomaisen hoidon mukaisesti annoksena 10 mg/kg. Hoito toistetaan 28 päivän välein, kunnes joko tauti etenee tai ilmenee sietämätöntä toksisuutta.

Ollakseen oikeutettuja osallistumaan tutkimukseen potilailla oli oltava histologisesti varmistettu diagnoosi uusiutuneesta tai etenevästä Maailman terveysjärjestön (WHO) luokan IV glioblastoomasta tai gliosarkoomasta, heidän oli oltava 18-vuotiaita tai vanhempia, heillä oli oltava vähintään 70 %:n Karnofskyn suorituskykypistemäärä tai sitä korkeampi suorituskykypistemäärä, heidän odotettavissa oleva elinajanodotteensa sairastua 12 viikkoa tai pidempään, ja heillä oli oltava glioblastooman ensimmäinen tai toinen relapsi. Taudin aiempaan hoitoon on kuulunut leikkaus, tavanomainen sädehoito ja temotsolomidi.

Potilaat suljettiin pois, jos heille ei voitu tehdä magneettikuvausta kontrastia sisältävällä magneettikuvauksella, jos heillä oli diffuusi leptomeningeaalinen sairaus, jos heillä oli aiemmin todettu, esiintyi tai epäiltiin etäpesäkkeistä tautia, jos he saivat immunosuppressiivisia lääkkeitä alle kaksi viikkoa ennen ensimmäistä tutkimushoitoannosta, jos he saivat aiemmin bevasitsumabia tai muita VEGF:n estäjiä, ja jos heillä oli tiedossa olevaa vasta-aihetta tai yliherkkyyttä bevasitsumabille.

Tutkimuksen ensisijainen päätetapahtuma oli elossaoloaika 12 kuukauden kuluttua, ja keskeisiä toissijaisia päätetapahtumia olivat etenemisvapaa elossaoloaika, immuunivaste, asteen 3-5 haittavaikutusten prosenttiosuus sekä MacDonald-kriteerien tai IRANO-kriteerien mukaisen radiografisen vasteen osuus.

”Olemme rohkaistuneita näin vahvoista tuloksista, joita tohtori Botan tutkimuksessa saatiin ERC1671:n osalta, ja olemme iloisia siitä, että suuri määrä potilaita sai remissiovasteen,” lisäsi tiedotteessa tohtorikirurgian tohtori Apostolos Stathopoulos. ”Uskomme, että ERC1671 on vihdoin viitoittamassa tietä immunoterapialle sellaisten vaikeasti hoidettavien syöpien, kuten uusiutuvan glioblastooman, hoidossa, joille ei tällä hetkellä ole vaihtoehtoisia hoitovaihtoehtoja.”

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.