Health beliefs about bottled water: a qualitative study

Uit deze studie bleek dat de meeste mensen wel gezondheidsovertuigingen hadden over gebotteld water, maar dat deze gezondheidsovertuigingen in de meeste gevallen geen sterke motiverende factoren waren voor de aankoop van gebotteld water. Andere factoren, zoals gemak, kosten en smaak, bleken veel belangrijker te zijn voor de voorkeur voor gebotteld water. Bovendien waren de meeste deelnemers van mening dat het drinken van gebotteld water geen belangrijk gezondheidsvoordeel oplevert in vergelijking met leidingwater. Hieruit blijkt dat het onwaarschijnlijk is dat de recente toename van de consumptie van gebotteld water te wijten is aan overtuigingen over de gezondheidsvoordelen van gebotteld water.

Deze resultaten zijn belangrijk omdat er tot nu toe geen kwalitatieve studies zijn uitgevoerd waarin de publieke percepties over gebotteld water en de factoren die mensen motiveren om het te kopen, zijn onderzocht. De bevindingen vormen een aanvulling op eerdere kwantitatieve studies die op dit gebied zijn uitgevoerd. De kwalitatieve benadering van deze studie maakte een diepere exploratie mogelijk van de thema’s die in de kwantitatieve gegevens werden gebruikt, en gaf ook ruimte voor nieuwe thema’s, die in de top-down benadering van de kwantitatieve studies niet aan bod kwamen.

Gemak was een belangrijke motiverende factor voor het kopen van gebotteld water, en een die in eerdere kwantitatieve studies niet aan bod is gekomen. Dit kan komen doordat in de “top-down”-benadering van de vragenlijst gemak niet als categorie werd opgenomen. Het lijkt voor de hand te liggen dat mensen die normaliter leidingwater zouden drinken, gemotiveerd zouden zijn om flessenwater te kopen wanneer er geen leidingwater beschikbaar is, bijvoorbeeld in een winkelcentrum of in de bioscoop. Gemak’ is een motiverende factor die wordt bepaald door de situatie van de consument, niet door de overtuigingen van de consument over gebotteld water.

Deelnemers gaven uiting aan gezondheidsovertuigingen over gebotteld water die konden worden gecategoriseerd als algemene gezondheidsvoordelen of meer specifieke gezondheidsvoordelen. Hoewel dit de eerste studie is die gezondheidsovertuigingen over gebotteld water identificeert, suggereert het overzicht van Doria uit 2006 dat er veel belangstelling voor het onderwerp is, zowel in de grijze als in de peer-reviewed literatuur, waar niet-onderbouwde beweringen over consumentenovertuigingen gemakkelijk te vinden zijn. Petrie en Wessely beweren bijvoorbeeld dat gebotteld water wordt gezien als een “natuurlijk tegengif” voor alles wat slecht is voor de gezondheid als gevolg van de moderniteit .

Een belangrijke opkomende gezondheidsovertuiging was dat de meeste mensen tevreden waren met de kwaliteit van hun kraanwatervoorziening en dat het geen nadelig risico voor hun gezondheid zou vormen. Dit komt overeen met de gegevens van Mackey et al , die een hoge tevredenheid over kraanwater aantoonden, zelfs in groepen die bij voorkeur flessenwater dronken in plaats van kraanwater.

Intrigerend is dat, terwijl de meerderheid van de deelnemers de overtuiging uitte dat flessenwater een of ander gezondheidsvoordeel heeft, deze zelfde deelnemers paradoxaal genoeg ook verklaarden dat de gezondheidsvoordelen van flessenwater verwaarloosbaar of niet-bestaand zijn. Dit weerspiegelt misschien de verwarring bij het grote publiek, zoals Olson suggereert, in die zin dat zij de marketing waarin de gezondheidsvoordelen van gebotteld water worden aangeprezen, maar half geloven.

Deze marketing zou ook kunnen verklaren waarom veel deelnemers, hoewel zij gezondheidsovertuigingen ten aanzien van gebotteld water konden uitspreken, niet in staat waren deze uit te leggen of te kwalificeren. Het vermogen van marketingbedrijven om vraag naar gebotteld water te creëren “door handig gebruik te maken van taal en beeld” is besproken in een overzicht van de Amerikaanse cultuur. Dit overzicht suggereert dat zuiverheid, natuurlijkheid en gezondheid in de publieke opinie worden geassocieerd met gebotteld water door de specifieke marketingstrategieën van de gebottelde waterbedrijven. De volgende uitspraken op de websites van twee vooraanstaande merken lijken deze suggestie te ondersteunen:

“U wilt het beste voor uw lichaam en wij hebben het. Proef en voel het Volvic-verschil, puur en natuurlijk…met dank aan Moeder Aarde”

“Vul uw lichaam aan met de zuiverheid van Evian”

Er was enige discrepantie tussen de specifieke gezondheidsvoordelen die deelnemers dachten dat gebotteld water had en de werkelijkheid. De deelnemers meenden vaak dat gebotteld water een hoger gehalte aan mineralen bevatte dan leidingwater en dat dit een gunstig effect had op de gezondheid. Azoulay et al. hebben in de Verenigde Staten een uitgebreid onderzoek verricht waarin het mineraalgehalte van leidingwater in verschillende gebieden werd vergeleken met dat van een aantal in de handel verkrijgbare Amerikaanse en Europese gebottelde waters. Sommige merken mineraalwater hebben inderdaad een hoger mineraalgehalte dan leidingwater, dat over het algemeen mineraalarm bleek te zijn, en werd aanbevolen als belangrijke voedingsbronnen van calcium en magnesium. Er is echter een aanzienlijk verschil tussen de merken gebotteld water, waarvan geen enkele deelnemer aan onze studie zich bewust leek te zijn.

Verder bleek in de studie in de VS dat sommige mineraalwaters in feite een lager mineraalgehalte hadden dan het leidingwater, zodat de overtuiging dat alle gebottelde waters qua mineraalgehalte superieur zijn aan leidingwater, onjuist is. Hoewel de studie in kwestie in de VS werd uitgevoerd, zal de situatie in het VK waarschijnlijk vergelijkbaar zijn. Hoewel uit deze studie bleek dat sommige flessenwaters een aanzienlijke hoeveelheid van de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid magnesium en calcium leveren, kwam geen van deze merken overeen met de merken die onze deelnemers dronken. De merken die de voorkeur kregen, vielen allemaal in de lage mineralenclassificatie van gebotteld water, behalve één, dat als matig mineraalhoudend werd geclassificeerd.

Het is ook belangrijk om te onthouden dat deze mineralen kunnen worden verkregen uit andere bronnen in de voeding, dus de gezondheidsvoordelen van de mineralen in gebotteld water zijn niet exclusief voor deze bron. Bovendien blijkt uit onderzoek dat het drinken van water met een laag mineralengehalte niet leidt tot een tekort aan mineralen.

Wanneer deelnemers specifieke gezondheidsvoordelen van gebotteld water konden noemen, konden we niet in alle gevallen ondersteunend bewijs vinden. Eén deelnemer geloofde dat de symptomen van M.E. werden verlicht door gebotteld water, iets wat de bestaande literatuur niet lijkt te ondersteunen. Een andere deelnemer vermeldde echter dat hij van mening was dat flessenwater vooral goed was voor baby’s. Ondanks het feit dat wij geen aanbevelingen voor deze praktijk vonden, konden wij één studie vinden die suggereerde dat het kiezen van mineraalwater met een laag natriumgehalte nuttig kan zijn bij het bereiden van flessenmelk, omdat een hyperosmolair dieet in verband is gebracht met hypertensie en zwaarlijvigheid op latere leeftijd. Dit gezegd zijnde, kon geen bewijs worden gevonden dat erop wijst dat leidingwater ongeschikt zou zijn voor dit doel.

Veiligheid is eerder geïdentificeerd als een belangrijke motiverende factor voor het kopen van gebotteld water . Dit was inderdaad een thema dat in deze studie naar voren kwam. Het is de moeite waard nogmaals te benadrukken dat de deelnemers het Britse leidingwater niet als onveilig beschouwden. De kwaliteit van dit water is de afgelopen tien jaar weliswaar steeds beter geworden, maar de deelnemers vonden gebotteld water nog steeds veiliger en zuiverder dan kraanwater.

Slechts één deelnemer verklaarde correct dat kraanwater in de Europese Unie (EU) in feite aan strengere tests werd onderworpen dan gebotteld water. De Europese richtlijn van 1980 betreffende natuurlijk mineraalwater geeft de normen voor dit water aan. Deze richtlijn is in 1985 in de Britse wetgeving opgenomen. Volgens deze voorschriften mag natuurlijk mineraalwater niet worden gesteriliseerd of anderszins worden behandeld om micro-organismen te vernietigen. Gebotteld water is niet vrij van micro-organismen zoals sommigen geloven en dit is aangetoond door talrijke studies.

Hoewel de Europese regelgeving als strenger wordt beschouwd dan die in de VS, wordt natuurlijk mineraalwater slechts om de twee maanden getest door onafhankelijke laboratoria, in vergelijking met leidingwater dat in stedelijke gebieden om de twee dagen wordt getest. Bovendien zijn de kwaliteitscontroles voor leidingwater gebaseerd op 62 parameters, vergeleken met slechts 26 voor mineraalwater.

Doria merkt op dat er weliswaar ziekte-uitbraken zijn geweest die zijn toe te schrijven aan leidingwater, zoals in Sydney in 1998, die hebben geleid tot een toename van de verkoop van gebotteld water, maar dat gebotteld water niet zonder soortgelijke gebeurtenissen is. Het bekende merk Perrier werd in 1990 met benzeen besmet en in 2004 trok Coca-Cola Dasani, zijn eigen gebotteld water, uit de handel wegens bezorgdheid over de niveaus van een potentiële kankerverwekkende stof in het water.

Een aantal deelnemers uitte zijn bezorgdheid over een verband tussen de plastic verpakking van gebotteld water en kanker. Een kankerverwekkende stof die bekend staat als DEHA (di-ethylhexl adipaat) wordt inderdaad gebruikt bij de vervaardiging van PET (polyethyleentereftalaat), een plastic dat wordt gebruikt voor de vervaardiging van de meeste verpakkingen van gebotteld water . Uit laboratoriumonderzoek van het US Environmental Protection Agency is echter gebleken dat het uitlogen van DEHA uit de fles niet schadelijk is voor de menselijke gezondheid. Hoewel dit niet waar is, is de bezorgdheid van de deelnemers over de plastic flessen niet irrationeel en komt zij overeen met de bezorgdheid die andere mensen lijken te hebben. Zo circuleerde in 2004 in de VS een aan de Johns Hopkins University toegeschreven nep-e-mail waarin werd gesuggereerd dat het voor de productie van flessenwater gebruikte plastic schadelijke dioxines bevatte, wat niet waar is. Bijna een derde van de deelnemers uitte zijn bezorgdheid over de milieu-effecten van flessenwater. Deze bezorgdheid weerspiegelt de recente belangstelling van de media voor dit onderwerp. Deze bezorgdheid omvatte opmerkingen over de “koolstofvoetafdruk” die door het vervoer van geïmporteerd gebotteld water wordt gecreëerd. Uit een studie van het Earth Policy Institute uit 2006 bleek dat de Britse flessenwaterindustrie ongeveer 30.000 ton kooldioxide per jaar produceert, wat naar schatting overeenkomt met het energieverbruik van 6.000 huishoudens per jaar.

Het milieueffect van de plastic flessen zelf bij de productie en verwijdering werd ook door sommige deelnemers genoemd. Verpakkingen worden over het algemeen gemaakt van kunststoffen, hetzij polyvinylchloride (PVC), hetzij PET; dit laatste wordt steeds meer gebruikt omdat het gemakkelijker te recycleren is dan PVC en geen chloor afgeeft bij verbranding . In de VS verbruikt de jaarlijkse productie van PET om aan de behoeften van de flessenwaterindustrie te voldoen ongeveer 18 miljoen vaten olie, een eindige hulpbron. Hoewel de kleinere Britse markt een lager olieverbruik zou betekenen, is de bezorgdheid van de deelnemers waarschijnlijk terecht, aangezien in 2006/2007 slechts 58,4% van het gemeentelijk afval en 28,6% van het huishoudelijk afval in de West Midlands werd gerecycleerd.

Beperkingen

Deze studie heeft verschillende beperkingen. Er kan sprake zijn geweest van selectiebias in die zin dat de deelnemers aan de studie zowel de beschikbare tijd als de neiging hadden om deel te nemen. Dit zou kunnen betekenen dat degenen met een bijzonder uitgesproken mening over het onderwerp meer geneigd waren zich als vrijwilliger op te geven, maar dit lijkt niet uit onze resultaten te zijn gebleken. Er kan sprake zijn geweest van een vooroordeel ten aanzien van de beschikbaarheid, omdat de kwesties rond gebotteld water in de loop van de tijd kunnen veranderen en bepaalde factoren van voorbijgaande betekenis kunnen worden. Een voorbeeld hiervan zijn negatieve gezondheidsovertuigingen over kraanwater als motiverende factor om flessenwater te kopen na berichten in de media over verontreiniging van de toevoer.

Het feit dat alle deelnemers aan dit onderzoek banden hadden met het Munrow sportcentrum, en de meerderheid werkte bij of studeerde aan de Universiteit van Birmingham, heeft gevolgen voor de generaliseerbaarheid van de bevindingen van dit onderzoek. De resultaten zijn dus mogelijk niet van toepassing op mensen die werkloos zijn of geen voltijdse opleiding volgen, of op mensen die geen gebruik maken van het sportcentrum. Herhaling van het onderzoek met een steekproef die representatiever is voor de algemene bevolking kan daarom nuttig zijn.

Respondentenvalidatie kan nuttig zijn gebleken omdat de reacties van respondenten op nieuwe bevindingen kunnen helpen om verklaringen te verfijnen en de nauwkeurigheid van gedegen kwalitatief onderzoek kunnen versterken.

Aanbevelingen

Een aantal kwesties die uit dit onderzoek naar voren komen, rechtvaardigen mogelijk verder onderzoek. Met name het verband tussen marketingstrategieën voor gebotteld water en hun rol in het creëren van gezondheidsovertuigingen bij het grote publiek. Het zou ook interessant zijn na te gaan of het mogelijk is mensen te identificeren die uitsluitend gebotteld water drinken en hen te ondervragen over hun redenen hiervoor en hun gezondheidsovertuigingen ten aanzien van gebotteld water. Dergelijke informatie zou dan met de resultaten van deze studie kunnen worden vergeleken om na te gaan of mensen die uitsluitend gebotteld water drinken, door dezelfde factoren als de deelnemers aan deze studie worden gemotiveerd om het te kopen, en welke rol gezondheidsovertuigingen daarbij spelen. Tenslotte, gezien het gebrek aan kennis over het zuiveringsproces en de veiligheid van kraanwater in het Verenigd Koninkrijk dat uit dit onderzoek naar voren kwam, zou het nuttig kunnen zijn om het publiek verder voor te lichten over de veiligheid van kraanwater, gezien de prevalentie van zorgen die ongegrond blijken te zijn.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.