Nota prawna i warunki korzystania

Niniejsza strona (wraz z dokumentami na niej wymienionymi) przedstawia warunki, na jakich można korzystać z naszej strony internetowej, zarówno jako gość, jak i zarejestrowany użytkownik („Warunki korzystania”). Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszymi Warunkami użytkowania przed rozpoczęciem korzystania z witryny. Korzystając z naszej strony internetowej, oświadczają Państwo, że akceptują niniejsze Warunki użytkowania i zobowiązują się Państwo do ich przestrzegania. Jeśli nie zgadzasz się z niniejszymi Warunkami użytkowania, prosimy o powstrzymanie się od korzystania z naszej strony internetowej.

Informacje o nas

Niniejsza strona internetowa jest obsługiwana przez AstraZeneca PLC („my”, „nasz” i „nas”). Jesteśmy spółką akcyjną zarejestrowaną w Anglii i Walii pod numerem 02723534 i posiadamy siedzibę pod adresem 1 Francis Crick Avenue, Cambridge Biomedical Campus, Cambridge, CB2 0AA. Nasze główne adresy handlowe są wymienione tutaj. Nasz numer VAT to GB 582 3236 42.

Dostęp do tej strony internetowej

Dostęp do naszej strony internetowej jest dozwolony tymczasowo i zastrzegamy sobie prawo do wycofania lub zmiany usługi, którą świadczymy na naszej stronie internetowej bez uprzedzenia (patrz poniżej). Nie ponosimy odpowiedzialności, jeśli z jakiegokolwiek powodu nasza strona internetowa jest niedostępna w dowolnym momencie lub przez dowolny okres. Od czasu do czasu możemy ograniczyć dostęp do niektórych części naszej witryny lub całej witryny dla użytkowników, którzy się u nas zarejestrowali.

Jeśli wybierzesz lub otrzymasz kod identyfikacyjny użytkownika, hasło lub inne informacje w ramach naszych procedur bezpieczeństwa, musisz traktować takie informacje jako poufne i nie wolno ci ich udostępniać innym osobom. Mamy prawo do dezaktywacji dowolnego kodu identyfikacyjnego użytkownika lub hasła, wybranego przez użytkownika lub przydzielonego przez nas, w dowolnym momencie, jeśli naszym zdaniem użytkownik nie zastosował się do któregokolwiek z postanowień niniejszych Warunków użytkowania. Użytkownik zgadza się powiadomić nas natychmiast po uzyskaniu informacji o nieuprawnionym ujawnieniu lub użyciu kodu identyfikacji użytkownika i/lub hasła.

Jesteś odpowiedzialny za dokonanie wszelkich ustaleń niezbędnych do uzyskania dostępu do naszej witryny. Jesteś również odpowiedzialny za zapewnienie, że wszystkie osoby, które uzyskują dostęp do naszej witryny za pośrednictwem Twojego połączenia internetowego, są świadome tych Warunków korzystania z witryny i że ich przestrzegają.

Zabronione korzystanie

Możesz korzystać z naszej witryny tylko w celach zgodnych z prawem. Nie możesz korzystać z naszej witryny:

 • w jakikolwiek sposób, który narusza jakiekolwiek obowiązujące lokalne, krajowe lub międzynarodowe prawo lub regulacje;
 • w jakikolwiek sposób, który jest niezgodny z prawem lub oszukańczy, lub ma jakikolwiek niezgodny z prawem lub oszukańczy cel lub skutek;
 • do przesyłania lub zlecania przesyłania jakiejkolwiek niezamówionej lub nieautoryzowanej reklamy lub materiałów promocyjnych lub jakiejkolwiek innej formy podobnego nagabywania (spam);
 • do podejmowania nieuprawnionych prób uzyskania dostępu do któregokolwiek z naszych systemów lub sieci stron trzecich;

Usługi interaktywne

Możemy od czasu do czasu świadczyć usługi interaktywne na naszej stronie, w tym, bez ograniczeń, pokoje czatu lub tablice ogłoszeń. W przypadku świadczenia usług interaktywnych dostarczymy Państwu jasne informacje na temat rodzaju oferowanej usługi, czy jest ona moderowana i jaka forma moderacji jest stosowana (w tym czy jest to moderacja ludzka czy techniczna).

Dołożymy wszelkich starań, aby ocenić wszelkie możliwe zagrożenia dla użytkowników (a w szczególności dla dzieci) ze strony osób trzecich podczas korzystania przez nich z jakichkolwiek usług interaktywnych świadczonych w naszej witrynie i w każdym przypadku podejmiemy decyzję, czy właściwe jest zastosowanie moderacji danej usługi (w tym jaki rodzaj moderacji należy zastosować) w świetle tych zagrożeń. Nie mamy jednak obowiązku nadzorowania, monitorowania ani moderowania jakiejkolwiek usługi interaktywnej udostępnianej w naszej witrynie i wyraźnie wyłączamy naszą odpowiedzialność za wszelkie straty lub szkody wynikające z korzystania z jakiejkolwiek usługi interaktywnej przez użytkownika z naruszeniem naszych standardów treści, niezależnie od tego, czy usługa jest moderowana, czy nie.

Korzystanie z którejkolwiek z naszych usług interaktywnych przez osobę niepełnoletnią wymaga zgody jej rodzica lub opiekuna. Doradzamy rodzicom, którzy zezwalają swoim dzieciom na korzystanie z usług interaktywnych, że ważne jest, aby komunikowali się ze swoimi dziećmi na temat ich bezpieczeństwa online, ponieważ moderacja nie jest niezawodna. Nieletni, którzy korzystają z jakiejkolwiek usługi interaktywnej, powinni być świadomi potencjalnych zagrożeń dla nich.

Gdy moderujemy usługę interaktywną, zazwyczaj zapewniamy środki kontaktu z moderatorem, w przypadku pojawienia się obaw lub trudności.

Standardy treści

Te standardy treści odnoszą się do wszelkich materiałów, które wnosisz do naszej witryny (wkłady), oraz do wszelkich usług interaktywnych z nią związanych. Musisz przestrzegać ducha poniższych standardów, jak również ich litery. Standardy mają zastosowanie do każdej części dowolnego wkładu, jak również do jego całości.

Wkład musi być dokładny (gdy stwierdza fakty) i być autentyczny (gdy stwierdza opinie). Wkłady muszą być zgodne z obowiązującym prawem w Wielkiej Brytanii i w każdym kraju, z którego są wysyłane.

Przypisy nie mogą:

 • zawierać żadnych materiałów zniesławiających jakąkolwiek osobę;
 • zawierać żadnych materiałów obscenicznych, obraźliwych, nienawistnych lub podżegających;
 • promować materiałów o charakterze seksualnym;
 • promować przemocy;
 • promować dyskryminacji ze względu na rasę, płeć, religię, narodowość, niepełnosprawność, orientację seksualną lub wiek;
 • naruszają prawa autorskie, prawa do baz danych lub znaków towarowych innych osób;
 • mogą wprowadzać w błąd inne osoby;
 • stanowią naruszenie jakichkolwiek zobowiązań prawnych wobec osób trzecich, takich jak zobowiązania umowne lub obowiązek zachowania poufności;
 • promują jakąkolwiek działalność niezgodną z prawem;
 • być groźbą, nadużyciem lub naruszeniem prywatności innej osoby, lub powodować irytację, niewygodę lub niepotrzebny niepokój;
 • być prawdopodobne, aby nękać, denerwować, zawstydzać, alarmować lub denerwować jakąkolwiek inną osobę;
 • być używane do podszywania się pod jakąkolwiek osobę lub do fałszywego przedstawiania swojej tożsamości lub przynależności do jakiejkolwiek osoby;
 • sprawiać wrażenie, że pochodzą od nas, jeśli tak nie jest; i
 • popierać, promować lub wspomagać jakiekolwiek bezprawne działania, takie jak (tylko tytułem przykładu) naruszenie praw autorskich lub niewłaściwe użycie komputera

Zawieszenie i rozwiązanie

Zdecydujemy, według naszego uznania, czy nastąpiło naruszenie niniejszych Warunków Użytkowania poprzez Twoje użycie naszej strony. W przypadku naruszenia niniejszych Warunków użytkowania możemy podjąć działania, które uznamy za stosowne, w tym między innymi podjąć wszystkie lub niektóre z następujących działań:

 • natychmiastowe, tymczasowe lub stałe wycofanie Twojego prawa do korzystania z naszej witryny;
 • natychmiastowe, tymczasowe lub stałe usunięcie jakiegokolwiek postu lub materiału przesłanego przez Ciebie do naszej witryny;
 • wydanie ostrzeżenia dla Ciebie;
 • wszczęcia postępowania prawnego przeciwko użytkownikowi w celu uzyskania zwrotu wszystkich kosztów na zasadzie odszkodowania (w tym, ale nie wyłącznie, uzasadnionych kosztów administracyjnych i prawnych) wynikających z naruszenia;
 • podjęcia dalszych działań prawnych przeciwko użytkownikowi;
 • ujawnienia takich informacji organom ścigania, jeśli zasadnie uznamy to za konieczne.

Wyłączamy odpowiedzialność za działania podjęte w odpowiedzi na naruszenie niniejszych Warunków użytkowania.

Obowiązki członkowskie

W przypadku, gdy dołączyłeś do tej witryny jako członek, zobowiązujesz się do natychmiastowego poinformowania nas o wszelkich roszczeniach lub działaniach podjętych przeciwko Tobie w związku z korzystaniem z tej witryny oraz, na nasze żądanie, do natychmiastowego zaprzestania zarzucanych działań. Zobowiązują się Państwo do niezwłocznego informowania nas o wszelkich zmianach mających wpływ na Państwa dane rejestracyjne. Twoim obowiązkiem jest zapewnienie, że Twoje dane rejestracyjne są aktualizowane.

Możesz zakończyć swoje członkostwo w tej witrynie w dowolnym momencie, dając nam rozsądne zawiadomienie pocztą elektroniczną na adres [email protected] Należy wyraźnie podać swoje imię i nazwisko, nazwę użytkownika (jeśli istnieje) i szczegóły rejestracji (jeśli istnieje) oraz nazwę tej witryny we wszystkich komunikatach.

Licencja na kanały RSS

Pod warunkiem przestrzegania przez Ciebie przez cały czas niniejszych Warunków użytkowania, udzielamy Ci odwołalnej (w dowolnym czasie), niewyłącznej, osobistej, niekomercyjnej, ogólnoświatowej, nieprzenoszalnej, wolnej od tantiem licencji na używanie i wyświetlanie w Twojej witrynie internetowej i/lub w inny sposób włączanie do generowanego przez Ciebie kanału RSS wszelkich treści dostarczanych przez nas (w tym między innymi nagłówków, aktywne linki, identyfikatory źródeł, linki do zakładek społecznościowych i inne informacje, treści lub materiały, które wybierają Państwo do otrzymywania w ramach korzystania z Kanału RSS AstraZeneca) w wyniku subskrypcji dowolnego Kanału RSS AstraZeneca (dalej „Treść AstraZeneca”).

Niniejsza licencja na korzystanie z Kanałów RSS nie może być przekazywana, nowelizowana, przypisywana i/lub sublicencjonowana żadnej osobie trzeciej. Wszystkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane w niniejszej Licencji na kanały RSS, są w pełni zastrzeżone przez nas, nasze Podmioty Stowarzyszone (określone w naszych Warunkach użytkowania) oraz naszych licencjodawców (w zależności od przypadku).

Żaden z zapisów niniejszej Licencji na kanały RSS nie przyznaje użytkownikowi prawa ani licencji na używanie jakiegokolwiek z naszych znaków towarowych na swojej stronie internetowej lub w innym miejscu.

Używanie Kanału RSS AstraZeneca

Jeśli zamierzacie Państwo wykorzystać jakikolwiek Kanał RSS AstraZeneca na swojej stronie internetowej i/lub jako część innego kanału RSS, musicie Państwo zapewnić, że na stronie internetowej, która zawiera Kanał RSS AstraZeneca, znajduje się wyraźny i funkcjonalny link oraz że odwiedzający Państwa stronę internetową lub subskrybenci jakiegokolwiek odpowiedniego kanału RSS zawierającego Kanał RSS AstraZeneca są świadomi, że Kanał RSS AstraZeneca podlega niniejszej Licencji na Kanały RSS. W każdym przypadku należy zapewnić, aby treści zawarte w Kanale RSS AstraZeneca zostały opatrzone właściwymi atrybutami poprzez wyraźne wskazanie, że „Ta treść pochodzi ze strony internetowej AstraZeneca PLC pod adresem www.astrazeneca.com i upewnienie się, że wszystkie informacje o prawach autorskich zostały zachowane w oryginalnej formie.

Używając Kanału(ów) RSS AstraZeneca i/lub Treści AstraZeneca, użytkownik gwarantuje, oświadcza i zobowiązuje się, że jakakolwiek strona, na której wyświetla (lub powoduje wyświetlanie) jakikolwiek Kanał RSS AstraZeneca lub jakikolwiek kanał, który generuje (lub powoduje generowanie), który zawiera jakikolwiek Kanał RSS AstraZeneca (lub jego część), nie przynosi ujmy naszemu imieniu, wizerunkowi i/lub reputacji, a w szczególności, nie zawiera i nie będzie zawierać żadnych materiałów, które naruszają prawa własności intelektualnej osób trzecich lub które rozsądna osoba uznałaby za naruszające nasze Standardy Treści (patrz powyżej)

Nie wolno sugerować, bezpośrednio lub pośrednio, że popieramy lub zatwierdzamy cokolwiek, co pojawia się na jakiejkolwiek stronie internetowej i/lub stanowi część jakiegokolwiek kanału RSS zawierającego Kanał RSS AstraZeneca, w tym (bez ograniczeń) jakiekolwiek treści użytkownika, treści osób trzecich, jakiegokolwiek produktu lub jakiejkolwiek osoby prawnej/podmiotu lub osoby fizycznej. Nie wolno obciążać (bezpośrednio lub pośrednio) żadnego użytkownika swojej strony internetowej lub subskrybenta jakiegokolwiek kanału, za który jesteście odpowiedzialni, za dostęp do całości lub jakiejkolwiek części dowolnego Kanału RSS AstraZeneca i/lub treści AstraZeneca. Nie wolno odsprzedawać i/lub w inny sposób komercjalizować całości lub części jakiegokolwiek Kanału RSS AstraZeneca i/lub jakichkolwiek Treści AstraZeneca.

Licencja na podcasty

Pod warunkiem przestrzegania przez cały czas niniejszych Warunków korzystania z serwisu, udzielamy użytkownikowi odwołalnej (w dowolnym momencie), niewyłącznej, osobistej, niekomercyjnej, ogólnoświatowej, nieprzenoszalnej, wolnej od tantiem licencji na pobieranie z tej strony internetowej i korzystanie z Podcastów AstraZeneca. Niniejsza licencja na Podcast nie może być przekazywana, nowelizowana, przypisywana i/lub sublicencjonowana żadnej osobie trzeciej. Wszystkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane w niniejszej licencji na korzystanie z podcastów są w pełni zastrzeżone przez nas, nasze podmioty stowarzyszone (zgodnie z definicją w naszych Warunkach użytkowania i licencjodawców (w zależności od przypadku). Żadne z postanowień niniejszej licencji na korzystanie z podcastu nie przyznaje Państwu prawa lub licencji na korzystanie z naszych znaków towarowych.

Korzystanie z podcastu AstraZeneca

Podcast AstraZeneca jest przeznaczony wyłącznie do użytku osobistego, niekomercyjnego. Nie można kopiować, reprodukować, publikować, zamieszczać, nadawać, transmitować, udostępniać publicznie, sprzedawać lub w inny sposób ponownie wykorzystywać lub komercjalizować Podcastu AstraZeneca w jakikolwiek sposób. Nie można edytować, zmieniać, adaptować lub dodawać do podcastu AstraZeneca w jakikolwiek sposób, ani łączyć podcastu AstraZeneca z jakimkolwiek innym materiałem. Zabrania się pobierania lub wykorzystywania tego pliku w celu promowania, reklamowania, popierania lub sugerowania jakichkolwiek powiązań pomiędzy Państwem (lub jakąkolwiek osobą trzecią) a nami, naszymi agentami lub pracownikami lub jakimikolwiek osobami współtworzącymi Podcast AstraZeneca. Nie można wykorzystywać Podcastu AstraZeneca w sposób, który mógłby przynieść ujmę naszemu imieniu lub imieniu któregokolwiek z podmiotów stowarzyszonych lub w inny sposób spowodować straty lub szkody dla nas lub któregokolwiek z podmiotów stowarzyszonych.

Odszkodowanie

Zgadzasz się zabezpieczyć nas i nasze Podmioty Stowarzyszone oraz utrzymać nas i nasze Podmioty Stowarzyszone w pełni i skutecznie zabezpieczone w odniesieniu do wszelkich strat, kosztów (w tym opłat prawnych i zawodowych), szkód, kwot wypłaconych w ramach ugody i innych zobowiązań, wynikających z lub w związku z naruszeniem przez Ciebie Licencji na Kanały RSS i/lub Licencji na Podcast.

Zrzeczenie się odpowiedzialności

Podjęliśmy należytą staranność przy opracowywaniu niniejszej witryny, jednak nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek działania podjęte przez jakąkolwiek osobę lub organizację, niezależnie od ich siedziby, w wyniku, bezpośrednio lub w inny sposób, informacji zawartych w niniejszej witrynie lub uzyskanych za jej pośrednictwem, niezależnie od tego, czy takie informacje zostały dostarczone przez nas, czy przez osoby trzecie. Żadna z informacji zawartych na tej stronie internetowej nie powinna być interpretowana jako udzielanie porad lub wydawanie rekomendacji, a na tej stronie internetowej nie należy opierać się jako na podstawie jakiejkolwiek decyzji lub działania. W wyniku ciągłych postępów w medycynie i rozwoju, informacje na tej stronie internetowej mogą nie zawsze być w pełni aktualne i z tego powodu, takie informacje są dostarczane na zasadzie „AS IS” i „AS AVAILABLE”.

NIE UDZIELAMY ŻADNYCH GWARANCJI, OŚWIADCZEŃ ANI NIE PODEJMUJEMY ŻADNYCH ZOBOWIĄZAŃ WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH W ODNIESIENIU DO JAKIEJKOLWIEK ZAWARTOŚCI TEJ WITRYNY INTERNETOWEJ (W TYM, BEZ OGRANICZEŃ, AKTUALNOŚCI, AKTUALNOŚCI, DOKŁADNOŚCI, KOMPLETNOŚCI LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU TAKIEJ ZAWARTOŚCI LUB ŻE WYNIKI, KTÓRE MOŻNA UZYSKAĆ Z KORZYSTANIA Z WITRYNY INTERNETOWEJ, BĘDĄ WOLNE OD BŁĘDÓW LUB WIARYGODNE).

Zgadzasz się, że korzystanie z informacji uzyskanych lub pobranych z lub za pośrednictwem tej witryny jest według własnego uznania i na własne ryzyko. Niektóre jurysdykcje nie zezwalają na wyłączenie dorozumianych gwarancji, w którym to przypadku powyższe nie będzie miało zastosowania w takich jurysdykcjach. Wszelkie informacje medyczne zawarte na tej stronie internetowej nie mają na celu zastąpienia świadomej porady lekarskiej i nie możemy odpowiadać na żadne niezamówione wiadomości e-mail dotyczące osobistych kwestii zdrowotnych. Informacje o produktach wymienionych na tej stronie internetowej mogą różnić się w zależności od kraju. Pacjenci i pracownicy służby zdrowia powinni zapoznać się z lokalnymi źródłami medycznymi i urzędami regulacyjnymi w celu uzyskania informacji odpowiednich dla danego kraju. PRZED PODJĘCIEM JAKICHKOLWIEK DZIAŁAŃ NALEŻY SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z WŁAŚCIWIE WYKWALIFIKOWANYM PROFESJONALISTĄ ZDROWIA W SPRAWIE JAKIEGOKOLWIEK PROBLEMU LUB SPRAWY, KTÓREJ DOTYCZĄ JAKIEKOLWIEK INFORMACJE ZAWARTE NA TEJ STRONIE.

Żadna z informacji zawartych na tej stronie internetowej nie może być uznana za zaproszenie do inwestowania lub dokonywania innych transakcji w akcje, ADR-y lub inne papiery wartościowe AstraZeneca PLC. Rzeczywiste wyniki i rozwój mogą być znacząco różne od wszelkich prognoz, opinii lub oczekiwań wyrażonych na tej stronie internetowej, a przeszłe wyniki cen papierów wartościowych nie mogą być traktowane jako wskazówka co do ich przyszłych wyników.

Nasza odpowiedzialność

W zakresie dozwolonym przez prawo, my, inni członkowie naszej Grupy (jak zdefiniowano poniżej) i osoby trzecie z nami związane niniejszym wyraźnie wykluczamy:

 • Wszelkie warunki, gwarancje i inne warunki, które mogłyby być w inny sposób dorozumiane na mocy ustawy, prawa zwyczajowego lub prawa słuszności; oraz
 • Wszelką odpowiedzialność za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie lub wtórne straty lub szkody poniesione przez jakiegokolwiek użytkownika w związku z naszą stroną internetową lub w związku z wykorzystaniem, niemożnością wykorzystania lub wynikami wykorzystania naszej strony internetowej, wszelkich stron internetowych z nią powiązanych i wszelkich materiałów na niej zamieszczonych, w tym, bez ograniczenia odpowiedzialności za (i) utratę dochodu lub przychodu, (ii) utratę działalności gospodarczej, (iii) utratę zysków lub kontraktów, (iv) utratę przewidywanych oszczędności, (v) utratę danych, (vi) utratę dobrej woli, (vii) zmarnowany czas zarządu lub biura; i (viii) za wszelkie inne straty lub szkody jakiegokolwiek rodzaju, jakkolwiek powstałe i spowodowane czynem niedozwolonym (w tym zaniedbaniem), naruszeniem umowy lub w inny sposób, nawet jeśli można je przewidzieć.

Nie ma to wpływu na naszą odpowiedzialność za śmierć lub uszkodzenie ciała wynikające z naszego zaniedbania, ani na naszą odpowiedzialność za świadome wprowadzenie w błąd lub wprowadzenie w błąd co do zasadniczej kwestii, ani na żadną inną odpowiedzialność, która nie może być wyłączona lub ograniczona na mocy obowiązującego prawa.

Nie gwarantujemy, że funkcje zawarte w tej witrynie będą nieprzerwane lub wolne od błędów, że wady zostaną naprawione, lub że ta witryna lub serwer, który ją udostępnia, są wolne od wirusów lub błędów.

Prawo własności intelektualnej

Prawo własności intelektualnej do niniejszej strony internetowej oraz do materiałów na niej opublikowanych, w tym bez ograniczeń do wszystkich dokumentów, plików, tekstów, obrazów, kanałów RSS, plików audio, podcastów, plików wideo, samouczków flash, grafiki, urządzeń i kodu na niej zawartych oraz do ogólnego „wyglądu i działania” niniejszej strony internetowej, jest własnością firmy AstraZeneca PLC, jej spółek stowarzyszonych (zgodnie z definicją poniżej) lub naszych partnerów zewnętrznych. Prace te są chronione przez prawa autorskie i traktaty na całym świecie. Wszystkie takie prawa są zastrzeżone.

Jesteście Państwo upoważnieni do wykonania jednej kopii i wydrukowania fragmentów lub dokumentów z tej strony internetowej (z wyjątkiem wszelkich treści będących własnością osób trzecich, które zostały zidentyfikowane jako takie) do użytku niekomercyjnego, pod warunkiem, że każda taka kopia lub wydruk zachowuje wszystkie informacje o prawach autorskich lub innych prawach własności i wszelkie zastrzeżenia w nich zawarte. Wszystkie nazwy, loga i znaki towarowe AstraZeneca nie mogą być używane lub reprodukowane bez naszej uprzedniej pisemnej zgody. Nasz status (i status zidentyfikowanych współpracowników) jako autorów materiałów na naszej stronie musi być zawsze uznany.

Inne niż wymienione powyżej, reprodukcja części lub całości zawartości tej strony w jakiejkolwiek formie, w tym kadrowanie, tworzenie jakichkolwiek prac pochodnych opartych na tej stronie lub jej zawartości, włączanie do innych stron internetowych, elektronicznych systemów wyszukiwania lub publikacji jest zabronione. Zabrania się wykorzystywania schematów, ilustracji, zdjęć, sekwencji wideo lub audio oraz wszelkich grafik w oderwaniu od towarzyszącego im tekstu. Żadne linki do tej witryny nie mogą być umieszczane w innych witrynach bez naszej uprzedniej pisemnej zgody.

Nie możemy zagwarantować, że masz prawo do korzystania z treści należących do osób trzecich, które są dostępne w tej witrynie i musisz uzyskać pozwolenie od właściciela strony trzeciej przed użyciem lub pobraniem takich treści. Treść, która jest chroniona prawami autorskimi, nie może zostać zmieniona ani żadna informacja o autorze lub informacja o prawach autorskich pojawiająca się na takiej treści nie może zostać zmieniona bez uprzedniego uzyskania odpowiednich zgód.

Z wyjątkiem ograniczonego zezwolenia określonego powyżej, nic na tej stronie internetowej nie powinno być interpretowane jako przyznanie jakichkolwiek innych praw lub licencji.

Wszystkie nazwy produktów, o których mowa na tej stronie internetowej, są znakami towarowymi AstraZeneca PLC lub jej spółek stowarzyszonych, z wyjątkiem tych znaków, które są wskazane jako należące do innych firm, a wszystkie prawa są zastrzeżone.

Prawo do wykorzystania informacji dostarczonych przez użytkownika

W przypadku przesłania przez użytkownika jakichkolwiek materiałów do zamieszczenia na tej stronie internetowej (w tym bez ograniczeń, informacji osobistych, know-how, komentarzy, pomysłów, pytań, technik, streszczeń lub podobnych), zgadzasz się (i) że taki materiał nie będzie uważany za poufny (ii) że taki materiał nie będzie uważany za zastrzeżony i (iii) udzielić nam nieodwołalnej, ogólnoświatowej, wieczystej, nieodpłatnej, niewyłącznej licencji na używanie, ujawnianie, kopiowanie, modyfikowanie, dostosowywanie, publiczne wyświetlanie i tłumaczenie wszystkich lub wszystkich takich materiałów w jakimkolwiek celu bez ograniczeń. Zastrzegamy sobie prawo, według własnego uznania, do usuwania lub kasowania, bez uprzedzenia, wszelkich materiałów przesłanych do umieszczenia na tej stronie. Mamy również prawo do ujawnienia Twojej tożsamości osobom trzecim, które twierdzą, że materiały zamieszczone lub przesłane przez Ciebie na naszą stronę stanowią naruszenie ich praw własności intelektualnej lub ich prawa do prywatności. Przetwarzamy wszelkie informacje o Tobie zgodnie z naszą Polityką Prywatności.

Wirusy, hakerstwo i inne przestępstwa

Nie wolno Ci nadużywać naszej strony internetowej poprzez świadome wprowadzanie wirusów, trojanów, robaków, bomb logicznych lub innych materiałów, które są złośliwe lub technologicznie szkodliwe. Nie wolno podejmować prób uzyskania nieuprawnionego dostępu do naszej strony internetowej, serwera, na którym przechowywana jest nasza strona internetowa lub jakiegokolwiek serwera, komputera lub bazy danych podłączonych do naszej strony internetowej. Nie wolno atakować naszej strony internetowej za pomocą ataku typu denial-of-service lub rozproszonego ataku typu denial-of-service.

Naruszając ten przepis, popełniasz przestępstwo zgodnie z Computer Misuse Act 1990. Zgłosimy każde takie naruszenie do odpowiednich organów ścigania i będziemy współpracować z tymi organami poprzez ujawnienie im tożsamości użytkownika. W przypadku takiego naruszenia, Twoje prawo do korzystania z naszej strony internetowej zostanie natychmiast wstrzymane.

Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane przez rozproszony atak typu denial-of-service, wirusy lub inne technologicznie szkodliwe materiały, które mogą zainfekować Twój sprzęt komputerowy, programy komputerowe, dane lub inne materiały własnościowe w związku z korzystaniem z naszej strony internetowej lub pobieraniem jakichkolwiek materiałów umieszczonych na niej lub na jakiejkolwiek stronie internetowej z nią powiązanej. Zgodnie z dobrą praktyką komputerową, zaleca się sprawdzenie wszystkich materiałów i/lub treści dostępnych i/lub pobranych z tej witryny za pomocą dostępnego w handlu, aktualnego oprogramowania do sprawdzania wirusów.

Łączenie z tą witryną

Nie możesz łączyć się z naszą stroną główną bez uprzedniego uzyskania naszej pisemnej zgody. Po uzyskaniu takiej zgody każdy taki link musi być przedstawiony w sposób, który jest uczciwy i zgodny z prawem i nie szkodzi naszej reputacji ani jej nie wykorzystuje. Nie wolno umieszczać linków w sposób sugerujący jakąkolwiek formę powiązania, aprobaty lub poparcia z naszej strony, jeśli takie nie istnieją. Nie wolno tworzyć linków z jakiejkolwiek strony internetowej, która nie jest własnością użytkownika.

Nasza strona internetowa nie może być umieszczona w ramce na innej stronie, ani nie można utworzyć linku do jakiejkolwiek części naszej strony internetowej innej niż strona główna po uzyskaniu od nas pisemnej zgody, o której mowa powyżej. Zastrzegamy sobie prawo do wycofania zgody na linkowanie bez uprzedzenia. Witryna internetowa, z której pochodzą łącza, musi być zgodna pod każdym względem z niniejszą notą prawną.

Witryny internetowe i treści osób trzecich

Niniejsza witryna internetowa może zawierać treści należące do osób trzecich (np. artykuły, biblioteki obrazów, dane lub streszczenia) i może również zawierać łącza hipertekstowe do witryn internetowych należących do osób trzecich. Udostępniamy takie treści i linki stron trzecich jako uprzejmość dla naszych użytkowników. Linki są udostępniane wyłącznie w celach informacyjnych. Nie mamy żadnej kontroli nad stronami internetowymi lub treściami należącymi do osób trzecich, o których mowa, do których można uzyskać dostęp lub które są dostępne w tej witrynie i dlatego nie popieramy, nie sponsorujemy, nie polecamy ani w żaden inny sposób nie przyjmujemy odpowiedzialności za takie strony internetowe lub treści osób trzecich ani za dostępność takich stron. W szczególności nie przyjmujemy żadnej odpowiedzialności wynikającej z zarzutu, że jakiekolwiek treści należące do osób trzecich (opublikowane na tej lub jakiejkolwiek innej stronie internetowej) naruszają prawa własności intelektualnej jakiejkolwiek osoby lub jakiejkolwiek odpowiedzialności wynikającej z jakichkolwiek informacji lub opinii zawartych na takiej stronie internetowej lub treści osób trzecich.

Zmiany w tej witrynie

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany jakiejkolwiek części tej witryny internetowej lub niniejszej informacji prawnej w dowolnym momencie bez powiadomienia. Wszelkie zmiany w niniejszej informacji prawnej wchodzą w życie przy następnym wejściu na tę stronę internetową. Oczekuje się, że będziesz sprawdzać niniejszą notę prawną od czasu do czasu, aby zwrócić uwagę na wszelkie zmiany, które wprowadziliśmy, ponieważ są one wiążące dla Ciebie. Niezależnie od powyższego, nie jesteśmy zobowiązani do utrzymywania tej strony internetowej w stanie aktualnym. Jeśli zaistnieje taka potrzeba, możemy zawiesić dostęp do tej strony lub zamknąć ją na czas nieokreślony.

IFPMA Code of Pharmaceutical Marketing Practices

Każda treść promocyjna na tej stronie została przygotowana w odniesieniu do IFPMA Code of Pharmaceutical Marketing Practices. Korzystając z tej strony zgadzają się Państwo, że wszelkie wątpliwości, jakie mogą Państwo mieć w związku z jej treścią, zostaną najpierw rozpatrzone przez nas. Następnie, jeżeli nie będą Państwo zadowoleni z naszej odpowiedzi, mogą Państwo złożyć skargę do IFPMA, Genewa, Szwajcaria. Wszelkie skargi dotyczące treści promocyjnych, które są specyficzne dla jednego kraju, mogą być alternatywnie złożone do Stowarzyszenia Producentów Farmaceutycznych w danym kraju.

Jurysdykcja i obowiązujące prawo

Sądy angielskie będą miały wyłączną jurysdykcję nad wszelkimi roszczeniami wynikającymi z lub związanymi z wizytą na naszej stronie internetowej, chociaż zachowujemy prawo do wszczęcia postępowania przeciwko Państwu za naruszenie tych warunków w kraju zamieszkania lub innym odpowiednim kraju. Niniejsze Warunki użytkowania podlegają prawu angielskiemu.

Jak się z nami skontaktować

Można się z nami skontaktować wysyłając wiadomość e-mail na adres [email protected] w AstraZeneca.

Wskazania do „AstraZeneca” i „Grupa” są wskazaniami do AstraZeneca PLC i jej spółek stowarzyszonych. W niniejszych Warunkach użytkowania „Spółki stowarzyszone” oznaczają każdą korporację lub inny podmiot gospodarczy kontrolujący, kontrolowany przez lub znajdujący się pod wspólną kontrolą z AstraZeneca PLC od czasu do czasu i, dla celów niniejszej definicji, „kontrola” oznacza bezpośrednie lub pośrednie posiadanie (i) pięćdziesięciu procent (50%) lub więcej papierów wartościowych z prawem głosu lub udziałów z prawem głosu w takiej korporacji lub innym podmiocie; lub (ii) pięćdziesiąt procent (50%) lub więcej udziału w zysku lub dochodzie w przypadku podmiotu gospodarczego innego niż spółka; lub (iii) w przypadku spółki osobowej, każdy inny porównywalny udział w komplementariuszu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.