ERC1671 immunterapi visar tidiga löften för återkommande glioblastom

Den nya immunterapin ERC1671 (Gliovac) i kombination med granulocyte-macrophage colony-stimulating factor (GM-CSF), cyklofosfamid och bevacizumab (Avastin) har enligt interimsresultaten från en fas 2-studie (NCT01903330) visat lovande aktivitet hos patienter med återkommande glioblastom.

Resultaten från de första 10 patienterna i studien visade en 6-månaders total överlevnad (OS) på 100 % hos dem som behandlades med immunterapin. Dessutom var 12-månaders OS-frekvensen i prövningsarmen 40 % och median OS var 10,5 månader. Dessa resultat kan jämföras med historiska kontroller som har visat en 6-månaders OS-frekvens på 33 % och en median OS på 5,3 månader.

Dessa resultat illustrerar en ”högst signifikant” ökning av OS med ERC1671 jämfört med nuvarande klinisk praxis (log rank test, P < .0001), enligt ERC Belgium, utvecklaren av medlet.

För övrigt upplevde 10 % av de som ingick i prövningsarmen total återhämtning och överlevde längre än 3 år när de behandlades efter återfall i sjukdomen och efter att ha fått standardbehandling. Inga spontana remissioner rapporterades i kontrollarmen; alla deltagare som fick enbart bevacizumab upplevde tumörprogression.

Noterbart är att en undergrupp av deltagare som hade progredierat vid behandling med bevacizumab visade sig uppleva en oproportionerligt stor fördel med ERC1671, en fördel som översattes till en fördubbling av överlevnaden jämfört med historiska kontroller, enligt det bioläkemedelsföretag som befinner sig i klinisk fas.

”Före denna studie av ERC1671-immunoterapi för återkommande glioblastom var det nästan okänt för sådana patienter att uppleva återhämtning”, sade Daniela Bota, MD, PhD, huvudansvarig för fas 2-studien, vice dekanus för klinisk forskning, medicinsk chef för UCI Center for Clinical Research, chef för UCI Alpha Stem Cell Clinic och medicinsk chef för UCI Health Comprehensive Brain Tumor Program, i ett pressmeddelande. ”Vi är glada över att kunna påskynda rekryteringen och slutföra den här studien.”

ERC1671 är baserad på nyextraherade tumörceller och lysat och har utformats för att stimulera immunförsvaret att känna igen och stöta bort cancerceller. Den avancerade immunterapin består av en kombination av autologa och allogena tumörceller, som produceras från gliomtumörvävnader från tre olika donatorcancerpatienter, och lysaten av dessa celler. När det injiceras väcker det immunsystemet att reagera mot tumörceller och döda dem.

I den dubbelblinda, placebokontrollerade fas 2-studien satte forskarna upp att undersöka ERC1671 plus bevacizumab hos patienter med recidiverande glioblastom. Totalt 84 deltagare randomiserades 1:1 för att få antingen immunterapin plus GM-CSF och cyklofosfamid eller placebo plus bevacizumab.

ERC1671 och GM-CSF administrerades intradermalt, medan cyklofosfamid gavs via oral väg. GM-CSF administrerades i en fast dos på 500 mcg och cyklofosfamid gavs i en daglig dos på 50 mg. Bevacizumab administrerades som standardbehandling i en dos på 10 mg/kg. Behandlingen kommer att upprepas var 28:e dag tills antingen sjukdomsprogression eller intolerabel toxicitet.

För att vara berättigade till deltagande måste patienterna ha en histologiskt bekräftad diagnos av recidiverande eller progressivt World Health Organization-grad IV-glioblastom eller gliosarkom, vara 18 år eller äldre, ha en Karnofsky-prestanda på 70 % eller mer, ha en förväntad livslängd på 12 veckor eller längre och vara i första eller andra återfallet av glioblastom. Tidigare behandling av deras sjukdom måste ha innefattat kirurgi, konventionell strålbehandling och temozolomid.

Patienterna uteslöts om de inte kunde genomgå en MRT med kontrast, om diffus leptomeningeal sjukdom förelåg, om de hade anamnes, förekomst eller misstanke om metastaserande sjukdom, om de fick immunosuppressiva medel mindre än 2 veckor före den första dosen av studiens behandling, om de tidigare fått bevacizumab eller andra VEGF-hämmare och om de hade en känd kontraindikation eller överkänslighet mot bevacizumab.

Den primära slutpunkten i studien var OS vid 12 månader, medan viktiga sekundära slutpunkter inkluderade progressionsfri överlevnad, immunsvar, procentandel av grad 3-5 biverkningar och andelen radiografiskt svar enligt MacDonald-kriterierna eller IRANO.

”Vi är uppmuntrade av så starka resultat för ERC1671 i Dr Bota’s studie och nöjda med att se ett stort antal patienter som går i remission”, tillägger Apostolos Stathopoulos, MD, PhD, i meddelandet. ”Vi tror att ERC1671 äntligen leder vägen för immunterapi för att behandla svårbehandlade cancerformer som återkommande glioblastom som för närvarande inte har några alternativa behandlingsalternativ”

.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.