Rättsligt meddelande och användarvillkor

Denna sida (tillsammans med de dokument som det hänvisas till på den) beskriver de villkor på vilka du kan använda vår webbplats, antingen som gäst eller som registrerad användare (”Användarvillkor”). Läs dessa användarvillkor noggrant innan du börjar använda webbplatsen. Genom att använda vår webbplats anger du att du accepterar dessa användarvillkor och att du samtycker till att följa dem. Om du inte godkänner dessa användarvillkor bör du avstå från att använda vår webbplats.

Information om oss

Denna webbplats drivs av AstraZeneca PLC (”vi”, ”vår” och ”oss”). Vi är ett aktiebolag som är registrerat i England och Wales under organisationsnummer 02723534 och har vårt säte på 1 Francis Crick Avenue, Cambridge Biomedical Campus, Cambridge, CB2 0AA. Våra huvudsakliga handelsadresser anges här. Vårt momsregistreringsnummer är GB 582 3236 42.

Accessing this Website

Access to our website is permitted on a temporary basis, and we reserve the right to withdraw or amend the service we provide on our website without notice (see below). Vi kan inte hållas ansvariga om vår webbplats av någon anledning inte är tillgänglig vid någon tidpunkt eller under någon period. Från tid till annan kan vi begränsa tillgången till vissa delar av vår webbplats, eller hela vår webbplats, till användare som har registrerat sig hos oss.

Om du väljer, eller om du får en användaridentifikationskod, ett lösenord eller annan information som en del av våra säkerhetsrutiner, måste du behandla sådan information konfidentiellt och du får inte dela den med någon annan person. Vi har rätt att när som helst inaktivera en användaridentifikationskod eller ett lösenord, oavsett om du har valt det själv eller om det har tilldelats av oss, om vi anser att du inte har följt någon av bestämmelserna i dessa användarvillkor. Du samtycker till att meddela oss omedelbart när du får kännedom om obehörigt avslöjande eller användning av din användaridentifikationskod och/eller ditt lösenord.

Du är ansvarig för att vidta alla arrangemang som krävs för att du ska få tillgång till vår webbplats. Du är också ansvarig för att se till att alla personer som får tillgång till vår webbplats via din internetanslutning är medvetna om dessa användarvillkor och att de följer dem.

Förbjuden användning

Du får endast använda vår webbplats för lagliga ändamål. Du får inte använda vår webbplats:

 • på något sätt som bryter mot någon tillämplig lokal, nationell eller internationell lag eller förordning;
 • på något sätt som är olagligt eller bedrägligt, eller som har något olagligt eller bedrägligt syfte eller effekt;
 • för att överföra, eller se till att oönskad eller otillåten reklam eller marknadsföringsmaterial eller någon annan form av liknande uppmaning (skräppost) skickas;
 • att göra obehöriga försök att få tillgång till något av våra system eller tredje parts nätverk.

Interaktiva tjänster

Vi kan från tid till annan tillhandahålla interaktiva tjänster på vår webbplats, inklusive, men inte begränsat till chattrum eller anslagstavlor. När vi tillhandahåller interaktiva tjänster kommer vi att ge dig tydlig information om vilken typ av tjänst som erbjuds, om den är modererad och vilken form av moderering som används (inklusive om den är mänsklig eller teknisk).

Vi kommer att göra vårt bästa för att bedöma eventuella risker för användarna (och i synnerhet för barn) från tredje part när de använder interaktiva tjänster som tillhandahålls på vår webbplats, och vi kommer att besluta i varje enskilt fall om det är lämpligt att använda moderering av den relevanta tjänsten (inklusive vilken typ av moderering som ska användas) mot bakgrund av dessa risker. Vi är dock inte skyldiga att övervaka, kontrollera eller moderera någon interaktiv tjänst som vi tillhandahåller på vår webbplats, och vi utesluter uttryckligen vårt ansvar för förlust eller skada som uppstår till följd av att en användare använder en interaktiv tjänst i strid med våra innehållsstandarder, oavsett om tjänsten är modererad eller inte.

En minderårigs användning av någon av våra interaktiva tjänster förutsätter samtycke från dennes förälder eller vårdnadshavare. Vi råder föräldrar som tillåter sina barn att använda en interaktiv tjänst att det är viktigt att de kommunicerar med sina barn om deras säkerhet på nätet, eftersom moderering inte är idiotsäker. Minderåriga som använder en interaktiv tjänst bör göras medvetna om de potentiella riskerna för dem.

Om vi modererar en interaktiv tjänst kommer vi normalt att ge dig en möjlighet att kontakta moderatorn om det skulle uppstå problem eller svårigheter.

Innehållsnormer

De här innehållsnormerna gäller allt material som du bidrar med till vår webbplats (bidrag) och till alla interaktiva tjänster som är kopplade till den. Du måste följa andan i följande standarder såväl som bokstaven. Standarderna gäller för varje del av ett bidrag såväl som för hela bidraget.

Bidragen måste vara korrekta (när de anger fakta) och vara genuint hållna (när de anger åsikter). Bidragen måste vara förenliga med gällande lagstiftning i Storbritannien och i varje land från vilket de skickas.

Bidragen får inte:

 • Innehåller material som är ärekränkande för någon person;
 • Innehåller material som är obscent, stötande, hatiskt eller hetsande;
 • Promotion av sexuellt explicit material;
 • Promotion av våld;
 • Promotion av diskriminering på grund av ras, kön, religion, nationalitet, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder;
 • intrång i någon annans upphovsrätt, databasrätt eller varumärke;
 • är ägnat att vilseleda någon;
 • görs i strid med en rättslig skyldighet gentemot en tredje part, t.ex. en avtalsrättslig skyldighet eller en förtroendeskyldighet;
 • främjar någon olaglig verksamhet;
 • vara hotfull, missbruka eller inkräkta på någon annans privatliv, eller orsaka irritation, olägenhet eller onödig oro;
 • vara trolig för att trakassera, uppröra, genera, oroa eller irritera någon annan person;
 • användas för att utge sig för att vara en annan person eller för att förvränga din identitet eller din anknytning till någon annan person;
 • ge intrycket av att de härstammar från oss, om detta inte är fallet; och
 • förespråka, främja eller hjälpa någon olaglig handling såsom (endast som exempel) upphovsrättsintrång eller datormissbruk

Suspension och uppsägning

Vi kommer att avgöra, efter eget gottfinnande, om det har skett en överträdelse av dessa användarvillkor genom din användning av vår webbplats. När ett brott mot dessa användarvillkor har inträffat kan vi vidta de åtgärder som vi anser lämpliga, inklusive men inte begränsat till att vidta alla eller någon av följande åtgärder:

 • omedelbart, tillfälligt eller permanent återkallande av din rätt att använda vår webbplats;
 • omedelbart, tillfälligt eller permanent borttagande av alla inlägg eller material som du laddat upp på vår webbplats;
 • utfärdande av en varning till dig;
 • rättsliga åtgärder mot dig för återbetalning av alla kostnader på skadeståndsbasis (inklusive, men inte begränsat till, rimliga administrativa och rättsliga kostnader) till följd av överträdelsen;
 • ytterligare rättsliga åtgärder mot dig;
 • utlämnande av sådan information till brottsbekämpande myndigheter som vi rimligen anser vara nödvändigt.

Vi utesluter ansvar för åtgärder som vidtas som svar på överträdelser av dessa användarvillkor.

Medlemskapets skyldigheter

Om du har anslutit dig till den här webbplatsen som medlem förbinder du dig att omedelbart informera oss om alla anspråk eller åtgärder som riktas mot dig för någon användning av den här webbplatsen och, på begäran av oss, omedelbart upphöra med den handling som det klagas över. Du förbinder dig att omedelbart informera oss om eventuella ändringar som påverkar dina registreringsuppgifter. Det är din skyldighet att se till att dina registreringsuppgifter hålls uppdaterade.

Du kan när som helst säga upp ditt medlemskap på denna webbplats genom att ge oss ett rimligt varsel via e-post till [email protected] Du ska tydligt ange ditt namn, ditt användarnamn (i förekommande fall) och dina registreringsuppgifter (i förekommande fall) samt namnet på denna webbplats i all kommunikation.

RSS Feeds Licence

Förutsatt att du alltid följer dessa användarvillkor beviljar vi dig en återkallelig (när som helst), icke-exklusiv, personlig, icke-kommersiell, världsomspännande, icke-överförbar, royaltyfri licens för att använda och visa på din webbplats och/eller på annat sätt införliva i ett RSS-flöde som genereras av dig, allt innehåll som tillhandahålls av oss (inklusive, men inte begränsat till rubriker, aktiva länkar, källidentifierare, länkar för social bookmarking och annan information, innehåll eller material som du väljer att få från din användning av AstraZenecas RSS-flöde) som ett resultat av att du prenumererar på ett AstraZeneca RSS-flöde (”AstraZeneca-innehållet”).

Denna licens för RSS-flöden får inte överlåtas, noveras, överlåtas och/eller underlicensieras till någon tredje part. Alla rättigheter som inte uttryckligen beviljas i denna RSS Feeds-licens förbehålls helt och hållet av oss, våra dotterbolag (enligt definitionen i våra användarvillkor) och våra licensgivare (i förekommande fall).

Inget i denna RSS Feeds-licens ger dig någon rätt eller licens att använda något av våra varumärken på din webbplats eller någon annanstans.

Användning av AstraZenecas RSS-flöde

Om du avser att använda AstraZenecas RSS-flöde på din webbplats och/eller som en del av ett annat RSS-flöde måste du se till att det finns en tydlig och funktionell länk till den webbsida som innehåller AstraZenecas RSS-flöde, och att besökare på din webbplats eller prenumeranter på ett relevant RSS-flöde som innehåller AstraZenecas RSS-flöde blir uppmärksammade på att AstraZenecas RSS-flöde omfattas av denna licens för RSS-flöden. Du bör alltid se till att innehållet i AstraZenecas RSS-flöde tilldelas rätt namn genom att tydligt ange att ”Detta innehåll kommer från AstraZeneca PLC:s webbplats www.astrazeneca.com” och se till att alla upphovsrättsmeddelanden behålls i sin ursprungliga form.

Vid användning av AstraZenecas RSS-flöde(n) och/eller AstraZeneca-innehållet garanterar, försäkrar och åtar du dig att varje webbplats på vilken du visar (eller låter visa) AstraZenecas RSS-flöde eller varje flöde som du genererar (eller låter generera) och som innehåller AstraZenecas RSS-flöde (eller en del av det) inte misskrediterar vårt namn, vår image och/eller vårt rykte, och i synnerhet inte, inte och ska inte innehålla något material som gör intrång i en tredje parts immateriella rättigheter eller som en rimlig person skulle anse bryta mot våra innehållsstandarder (se ovan)

Du får inte, vare sig direkt eller indirekt, antyda att vi stöder eller godkänner något som visas på en webbplats och/eller ingår i ett RSS-flöde som innehåller ett AstraZeneca-RSS-flöde, inklusive (men inte begränsat till) ditt innehåll, innehåll från en tredje part, en produkt eller en juridisk person/enhet eller en enskild person. Du får inte ta betalt (vare sig direkt eller indirekt) av en användare av din webbplats eller en prenumerant på ett flöde som du ansvarar för för att få tillgång till hela eller delar av AstraZenecas RSS-flöde och/eller AstraZenecas innehåll. Du får inte sälja vidare och/eller på annat sätt kommersialisera hela eller delar av AstraZenecas RSS-flöde och/eller AstraZenecas innehåll.

Licens för podcasts

Förutsatt att du alltid följer dessa användarvillkor beviljar vi dig en återkallelig (när som helst), icke-exklusiv, personlig, icke-kommersiell, världsomspännande, icke-överförbar, royaltyfri licens för att ladda ner och använda AstraZenecas podcasts från denna webbplats. Denna podcastlicens får inte överlåtas, överlåtas, tilldelas och/eller underlicensieras till någon tredje part. Alla rättigheter som inte uttryckligen beviljas i denna podcastlicens förbehålls helt och hållet av oss, våra partnerföretag (enligt definitionen i våra användarvillkor) och licensgivare (i förekommande fall). Ingenting i denna podcastlicens ger dig någon rätt eller licens att använda något av våra varumärken.

Användning av AstraZenecas podcast

AstraZenecas podcast är endast avsedd för ditt personliga, icke-kommersiella bruk. Du får inte kopiera, reproducera, återpublicera, lägga upp, sända, överföra, göra tillgänglig för allmänheten, sälja eller på annat sätt återanvända eller kommersialisera AstraZeneca Podcast på något sätt. Du får inte redigera, ändra, anpassa eller lägga till AstraZeneca Podcast på något sätt eller kombinera AstraZeneca Podcast med något annat material. Du får inte ladda ner eller använda denna fil i syfte att främja, annonsera, stödja eller antyda någon koppling mellan dig (eller någon tredje part) och oss, våra agenter eller anställda, eller någon bidragsgivare till AstraZeneca Podcast. Du får inte använda AstraZeneca Podcast på något sätt som skulle kunna misskreditera vårt namn eller någon affilierad parts namn eller på annat sätt orsaka förlust eller skada för oss eller någon affilierad part.

Skadestånd

Du samtycker till att ersätta oss och våra närstående parter och att hålla oss och våra närstående parter helt och hållet och effektivt skadeslösa med avseende på alla förluster, kostnader (inklusive juridiska och yrkesmässiga avgifter), skadestånd, pengar som betalats i förlikning och andra skulder av vilket slag som helst, som uppstår till följd av eller i samband med att du bryter mot licensen för RSS-flöden och/eller podcastlicensen.

Disklaim

Vi har vidtagit rimlig försiktighet när vi sammanställt denna webbplats, men vi är inte ansvariga för åtgärder som vidtas av personer eller organisationer, oavsett var de är baserade, som ett direkt eller annat resultat av information som finns på eller nås via denna webbplats, oavsett om sådan information tillhandahålls av oss eller av en tredje part. Ingenting på denna webbplats ska tolkas som råd eller rekommendationer och denna webbplats ska inte ligga till grund för något beslut eller någon åtgärd. På grund av pågående medicinska framsteg och utveckling är det möjligt att informationen på denna webbplats inte alltid är helt uppdaterad, och av denna anledning tillhandahålls sådan information ”i befintligt skick” och ”i den mån den är tillgänglig”.

VI LÄMNAR INGA GARANTIER, FRAMSTÄLLNINGAR ELLER GER NÅGRA UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA UTFÄSTELSER OM INNEHÅLLET PÅ DENNA WEBBPLATS (INKLUSIVE, UTAN BEGRÄNSNING, AKTUALITET, AKTUALITET, RIKTIGHET, NOGGRANNHET, FULLSTÄNDIGHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE FÖR SÅDANT INNEHÅLL ELLER ATT DE RESULTAT SOM KAN ERHÅLLAS FRÅN ANVÄNDNINGEN AV WEBBPLATSEN KOMMER ATT VARA FELFRIA ELLER TILLFÖRLITLIGA).

Du samtycker till att användningen av information som erhålls eller laddas ner från eller via denna webbplats sker efter eget gottfinnande och på egen risk. Vissa jurisdiktioner tillåter inte uteslutning av underförstådda garantier, i vilket fall ovanstående inte kommer att gälla i sådana jurisdiktioner. Medicinsk information på denna webbplats är inte avsedd att ersätta informerad medicinsk rådgivning och vi kan inte besvara oönskade e-postmeddelanden som rör personliga hälso- och sjukvårdsfrågor. Informationen om de produkter som nämns på denna webbplats kan variera beroende på land. Patienter och sjukvårdspersonal bör kontrollera lokala medicinska resurser och tillsynsmyndigheter för information som är lämplig för deras land. DU MÅSTE KONSULTERA EN LÄKARE MED LÄKAREKVALIFIKATION OM ETT SPECIFIKT PROBLEM ELLER FRÅGESTÄLLNING SOM TÄCKAS AV INFORMATIONEN PÅ DEN HÄR WEBBPLATSEN INNAN DU GÖR NÅGON ÅTGÄRD.

Inget på den här webbplatsen ska anses utgöra en uppmaning att investera eller på annat sätt handla med aktier, ADR:er eller andra värdepapper i AstraZeneca PLC. De faktiska resultaten och utvecklingen kan skilja sig väsentligt från prognoser, åsikter eller förväntningar som uttrycks på denna webbplats, och den tidigare utvecklingen av priset på värdepapper får inte användas som en vägledning för deras framtida utveckling.

Vårt ansvar

I den utsträckning som lagen tillåter utesluter vi, andra medlemmar av vår grupp (enligt definitionen nedan) och tredje parter som är kopplade till oss härmed uttryckligen:

 • Alla villkor, garantier och andra villkor som annars skulle kunna vara underförstådda enligt lag, sedvanerätt eller rättviselagstiftning; och
 • Ett ansvar för alla direkta, indirekta eller följdförluster eller skador som uppstår för en användare i samband med vår webbplats eller i samband med användningen, oförmågan att använda eller resultaten av användningen av vår webbplats, alla webbplatser som är länkade till den och allt material som publiceras på den, inklusive, men inte begränsat till, ansvar för i) förlust av inkomster eller intäkter, ii) förlust av affärsverksamhet, iii) förlust av vinster eller kontrakt, iv) förlust av förväntade besparingar, v) förlust av data, vi) förlust av goodwill, vii) slöseri med lednings- eller kontorstid; och (viii) för alla andra förluster eller skador av något slag, oavsett hur de uppstår och oavsett om de orsakas av skadestånd (inklusive vårdslöshet), avtalsbrott eller på annat sätt, även om de är förutsägbara.

Detta påverkar inte vårt ansvar för dödsfall eller personskada till följd av vår vårdslöshet, inte heller vårt ansvar för bedräglig vilseledande eller vilseledande i fråga om en grundläggande fråga, inte heller något annat ansvar som inte kan uteslutas eller begränsas enligt tillämplig lag.

Vi garanterar inte att funktionerna på denna webbplats kommer att vara oavbrutna eller felfria, att defekter kommer att rättas till, eller att denna webbplats eller servern som gör den tillgänglig är fri från virus eller buggar.

Intellektuell äganderätt

Den intellektuella äganderätten till denna webbplats och till det material som publiceras på den, inklusive men inte begränsat till alla dokument, filer, text, bilder, RSS-flöden, ljudfiler, podcasts, videofiler, flashhandledningar, grafik, enheter och kod som ingår i den och i webbplatsens generella ”look and feel”, ägs av AstraZeneca PLC, dess dotterbolag (enligt definition nedan) eller våra externa partners. Dessa verk är skyddade av upphovsrättslagar och fördrag runt om i världen. Alla sådana rättigheter är förbehållna.

Du har rätt att göra en enda kopia och skriva ut utdrag eller dokument från denna webbplats (med undantag för innehåll som ägs av tredje part och som har identifierats som sådant) för icke-kommersiellt bruk, under förutsättning att alla upphovsrättsliga eller andra äganderättsliga meddelanden och alla ansvarsfriskrivningar som ingår i dem bevaras i en sådan kopia eller utskrift. Alla namn, logotyper och varumärken från AstraZeneca får inte användas eller reproduceras utan vårt skriftliga förhandsgodkännande. Vår status (och eventuella identifierade bidragsgivares status) som författare av material på vår webbplats måste alltid erkännas.

Andra än vad som uttryckligen nämns ovan är det förbjudet att reproducera delar av eller hela innehållet på denna webbplats i någon form, inklusive inramning, att skapa något derivatverk baserat på denna webbplats och eller dess innehåll, att införliva det på andra webbplatser, i elektroniska återvinningssystem eller publikationer. Du får inte använda diagram, illustrationer, fotografier, video- eller ljudsekvenser eller annan grafik separat från den medföljande texten. Inga länkar till denna webbplats får ingå i någon annan webbplats utan vårt skriftliga tillstånd i förväg.

Vi kan inte garantera att du har rätt att använda innehåll som ägs av tredje part och som är tillgängligt på denna webbplats och du måste få tillstånd från tredje parts ägare innan du använder eller laddar ner sådant innehåll. Innehåll som är upphovsrättsligt skyddat får inte ändras och inte heller får något meddelande om författartillhörighet eller upphovsrättsmeddelande som förekommer på sådant innehåll ändras utan att först ha erhållit lämpligt samtycke.

Med undantag för det begränsade tillstånd som anges ovan ska inget på denna webbplats tolkas som att det ger någon annan rättighet eller licens.

Alla produktnamn som det hänvisas till på denna webbplats är varumärken som tillhör AstraZeneca PLC eller dess närstående bolag, med undantag av de märken som anges vara ägda av andra företag, och alla rättigheter är förbehållna.

Rätt att använda information som tillhandahålls av användaren

I händelse av att du skickar in något material för att inkluderas på denna webbplats (inklusive, utan begränsning, personlig information, know-how, kommentarer, idéer, frågor, tekniker, sammanfattningar eller liknande), samtycker du till (i) att sådant material inte kommer att betraktas som konfidentiellt (ii) att sådant material inte kommer att betraktas som skyddat och (iii) att ge oss en oåterkallelig, världsomspännande, evig, royaltyfri, icke-exklusiv licens att använda, avslöja, kopiera, modifiera, anpassa, offentligt visa och översätta allt eller delar av sådant material för vilket ändamål som helst utan begränsning. Vi förbehåller oss rätten att efter eget gottfinnande ta bort eller radera, utan förvarning, material som du skickar in för att ingå på denna webbplats. Vi har också rätt att avslöja din identitet för en tredje part som hävdar att material som du har publicerat eller laddat upp på vår webbplats utgör en kränkning av deras immateriella rättigheter eller av deras rätt till privatliv. Vi behandlar all information om dig i enlighet med vår sekretesspolicy.

Virus, hackning och andra brott

Du får inte missbruka vår webbplats genom att medvetet införa virus, trojaner, maskar, logiska bomber eller annat material som är skadligt eller tekniskt skadligt. Du får inte försöka få obehörig tillgång till vår webbplats, den server på vilken vår webbplats lagras eller någon server, dator eller databas som är ansluten till vår webbplats. Du får inte angripa vår webbplats via en överbelastningsattack eller en distribuerad överbelastningsattack.

Om du bryter mot denna bestämmelse skulle du begå ett brott enligt Computer Misuse Act 1990. Vi kommer att rapportera varje sådan överträdelse till relevanta brottsbekämpande myndigheter och vi kommer att samarbeta med dessa myndigheter genom att avslöja din identitet för dem. I händelse av ett sådant brott kommer din rätt att använda vår webbplats att upphöra omedelbart.

Vi är inte ansvariga för förlust eller skada som orsakas av en distribuerad överbelastningsattack, virus eller annat tekniskt skadligt material som kan infektera din datorutrustning, datorprogram, data eller annat äganderättsligt material på grund av din användning av vår webbplats eller på grund av att du laddar ner något material som publicerats på webbplatsen eller på någon webbplats som är länkad till den. I enlighet med god datapraxis rekommenderas du att viruskontrollera allt material och/eller innehåll som du får tillgång till och/eller laddar ner från denna webbplats med hjälp av kommersiellt tillgänglig, uppdaterad viruskontrollprogramvara.

Länkning till denna webbplats

Du får inte länka till vår hemsida utan att först få vårt skriftliga samtycke i förväg. Efter ett sådant samtycke måste varje sådan länk presenteras på ett sätt som är rättvist och lagligt och som inte skadar vårt rykte eller drar fördel av det. Du får inte upprätta en länk på ett sådant sätt att den antyder någon form av förening, godkännande eller stöd från vår sida om det inte finns något sådant. Du får inte upprätta en länk från en webbplats som inte ägs av dig.

Vår webbplats får inte inramas på någon annan webbplats och du får inte heller skapa en länk till någon annan del av vår webbplats än startsidan efter skriftligt medgivande från oss enligt ovan. Vi förbehåller oss rätten att återkalla länkningstillståndet utan förvarning. Den webbplats från vilken du länkar måste i alla avseenden följa detta rättsliga meddelande.

Vidare webbplatser och innehåll från tredje part

Denna webbplats kan innehålla innehåll som ägs av tredje part (t.ex. artiklar, bildbibliotek, dataflöden eller sammanfattningar) och kan också innehålla hypertextlänkar till webbplatser som ägs av tredje part. Vi tillhandahåller sådant innehåll och sådana länkar från tredje part som en artighet till våra användare. Länkarna tillhandahålls endast för din information. Vi har ingen kontroll över webbplatser eller innehåll som ägs av tredje part och som hänvisas till, nås av eller är tillgängliga på denna webbplats, och vi stöder, sponsrar, rekommenderar eller tar därför inte på annat sätt ansvar för sådana webbplatser eller innehåll från tredje part eller för tillgängligheten på sådana webbplatser. I synnerhet accepterar vi inte något ansvar som härrör från påståenden om att innehåll som ägs av tredje part (oavsett om det publiceras på denna eller någon annan webbplats) gör intrång i någon persons immateriella rättigheter eller något ansvar som härrör från information eller åsikter som finns på en sådan webbplats eller innehåll från tredje part.

Förändringar på denna webbplats

Vi förbehåller oss rätten att när som helst och utan förvarning ändra någon del av denna webbplats eller detta rättsliga meddelande. Alla ändringar av detta rättsliga meddelande ska träda i kraft från och med nästa gång du besöker denna webbplats. Du förväntas kontrollera detta rättsliga meddelande från tid till annan för att ta del av eventuella ändringar som vi har gjort, eftersom de är bindande för dig. Utan hinder av ovanstående ska vi inte vara skyldiga att hålla denna webbplats uppdaterad. Om behovet uppstår kan vi avbryta tillgången till denna webbplats eller stänga den på obestämd tid.

IFPMA Code of Pharmaceutical Marketing Practices

Ett eventuellt marknadsföringsinnehåll på denna webbplats har utarbetats med hänvisning till IFPMA Code of Pharmaceutical Marketing Practices. Genom att använda denna webbplats samtycker du till att eventuella problem som du kan ha med innehållet först tas upp med oss. Om du sedan inte är nöjd med vårt svar kan du lämna in ett klagomål till IFPMA, Genève, Schweiz. Eventuella klagomål som rör reklaminnehåll som är specifikt för ett land kan alternativt lämnas in till Pharmaceutical Manufacturers Association i det berörda landet.

Tjurisdiktion och tillämplig lag

De engelska domstolarna kommer att ha exklusiv jurisdiktion över alla anspråk som uppstår till följd av, eller som är relaterade till, ett besök på vår webbplats, även om vi behåller rätten att väcka talan mot dig för brott mot dessa villkor i ditt bosättningsland eller i något annat relevant land. Dessa användarvillkor regleras av engelsk lag.

Hur du kontaktar oss

Du kan kontakta oss genom att skicka ett e-postmeddelande till [email protected] at AstraZeneca.

Hänvisningar till ”AstraZeneca” och ”Group” är hänvisningar till AstraZeneca PLC och dess dotterbolag. I dessa användarvillkor avser ”närstående bolag” alla företag eller andra affärsenheter som kontrollerar, kontrolleras av eller står under gemensam kontroll med AstraZeneca PLC från tid till annan, och i denna definition avses med ”kontroll” direkt eller indirekt ägande av (i) femtio procent (50 %) eller mer av de röstberättigade värdepapperen eller rösträttsandelarna i ett sådant företag eller en sådan annan enhet; eller (ii) femtio procent (50 %) eller mer av vinsten eller inkomsten när det gäller en annan affärsenhet än ett bolag, eller (iii) när det gäller ett partnerskap, något annat jämförbart intresse i komplementären.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.