Biblisk kommentar(Bibelstudie)

EXEGESIS:

INLEDNING:

Detta är en tacksägelsepsalm, skriven av en enskild person, men som bjuder in samhället att delta i lovprisningen av Yahweh (v. 3).

Psalm 34 är en av flera akrostiska psalmer. Akrostiska psalmer börjar den första versen med den första bokstaven i det hebreiska alfabetet (’Alep) och varje efterföljande vers med nästa bokstav i alfabetet. Den akrostiska modellen är en av flera modeller för hebreisk poesi. Att skriva en akrostisk psalm kräver stor förmåga och disciplin, så det är inte ovanligt att psalmisten hoppar över en eller två bokstäver, som denna psalmist gör.

PSALM 34:1. JAG SKA BLOMNA YAHWEH ALLTID

Om David; när han låtsades vara sinnessjuk inför Abimelek, som drev bort honom, och han gav sig iväg.

1 Jag skall alltid välsigna HERREN.
Hans lov skall alltid vara i min mun.

”Av David; när han låtsades vara galen inför Abimelech, som drev bort honom, och han gick därifrån.” Detta är en överskrift som i detta fall innehåller författarens namn och de omständigheter som fick honom att skriva psalmen. De flesta psalmer innehåller en överskrift. De flesta forskare tror att överskrifterna inte var ursprungliga med de psalmer som de åtföljer, utan lades till senare.

Bibeln innehåller inte en berättelse om David som låtsas vara galen inför Abimelech. I 1 Samuelsboken 21:10-15 berättas om David som låtsas vara psykiskt sjuk inför Achis, kung av Gat. Den enda Abimelech som nämns i Bibeln och som levde på Davids tid var en överstepräst (2 Samuelsboken 8:17). Det är möjligt att den person som lade till överskriften oavsiktligt bytte ut Abimelechs namn mot Akisjs namn – eller så speglar det en händelse som inte på annat sätt finns nedtecknad i Bibeln. Abimelech betyder ”far till en kung” eller ”min far är kung”, så Craigie tror att det kan gälla alla kungar (som Akisj), precis som Farao gäller alla härskare i Egypten.

”Jag kommer att välsigna (hebreiska: barak) Jahve vid alla tillfällen.
Hans lovsång (hebreiska: tehillah) kommer alltid att vara i min mun.” (v. 1).

Dessa två rader upprepar samma tanke med olika ord, liksom många psalmverser. Detta är den vanligaste formen av hebreisk poesi och kallas parallellism. I det här fallet säger psalmisten att hans välsignelse och lovprisning av Jahve alltid kommer att vara aktiv – alltid närvarande.

Psalmisten säger att han ”kommer att välsigna (barak) Jahve hela tiden”. Ordet barak (välsigna) är nära besläktat med berak (knäböja) och berek (knä). När psalmisten säger att han kommer att välsigna Jahve, antyder barak att han kommer att knäböja i hyllning till Jahve som en demonstration av vördnad och ett uttryck för lovprisning.

Psalmisten säger sedan: ”Hans lovprisning (tehillah) kommer alltid att vara i min mun”. Ordet tehillah är nära besläktat med ordet hallel, som betyder lovprisning. Ett intressant sidospår: Vårt ord halleluja kommer från hallel (lovsång) och yah (Jahve eller Gud eller Herren), så det betyder ”prisa Herren.”

PSALM 34:2. Min själ skall berömma sig av Jahve

2 Min själ skall berömma sig av Jahve.
Den ödmjuke skall höra det och glädjas.

”Min själ skall skryta (hebreiska: halal) i Jahve” (v. 2a). Vi brukar tänka på att skryta som att tala med överdriven stolthet. Vi ogillar sådant skryt och försöker undvika människor som skryter.

I den engelskspråkiga bibeln används ordet skryta både positivt (som i denna vers, där psalmisten skryter i eller prisar Herren) och negativt (som i Psalm 5:5, där den skrytsamme inte kan stå i Guds närvaro – och i Psalm 75:4, där psalmisten säger: ”Skryt inte.”

Det hebreiska ordet halal är besläktat med ordet hallel, som betyder lovprisning – och halal betyder lovprisning eller skryt. I denna vers säger psalmisten att han skryter i eller prisar Jahve – han visar vördnad och respekt för Jahve. Det finns inget egennyttigt i ett sådant skryt.

”Den ödmjuke (hebreiska: anaw) skall höra det och glädjas” (v. 2b). Ordet anaw betyder ödmjuk eller ödmjuk. Vi tänker ofta på sådana människor som blyga, men det är inte så Bibeln skildrar dem. Mose var ödmjuk, men stod fast mot Farao för att leda Israels folk ut ur det egyptiska slaveriet. Nya testamentet beskriver Jesus som praus (ödmjuk eller saktmodig – Matteus 11:29; 21:5), men Jesus stod upp mot de styrande makterna så bestämt att de konspirerade för att döda honom. Att vara ödmjuk eller saktmodig, som Bibeln beskriver det, innebär att man finner styrka, inte i sig själv, utan i Herren.

Så psalmisten säger att när han prisar eller berömmer sig av Gud kommer de ödmjuka att höra det och bli glada. De flesta av oss har upplevt detta. När vi hör någon tala om sin tro på Gud stärks vi av deras vittnesbörd – och blir glada av det.

PSALM 34:3. OH FÖRHÖJ HERRN MED MIG

3 O, förhärliga HERREN med mig.
Låt oss upphöja hans namn tillsammans.

”Åh upphöj (hebreiska: gadal) Jahve med mig” (v. 3a). Ordet gadal (förstora) har flera betydelser. I denna vers ber psalmisten den gudstjänstfirande gemenskapen att upphöja Jahve med honom. De kunde göra det på en mängd olika sätt, varav många är bekanta för oss. De kan sjunga lovsånger till Jahve. De kan upphöja Jahve i sina böner. De kan tala om hur Jahve har varit trogen mot dem. De kunde tala om hans stora makt.

”Låt oss tillsammans upphöja (hebreiska: rum) hans namn” (v. 3b). Ordet rum betyder att lyfta upp eller höja upp i höjden eller att upphöja. Som jag nämnde i kommentarerna till vers 1 ovan betyder de två raderna i denna vers i stort sett samma sak och är ett exempel på hebreisk poetisk parallellism.

PSALM 34:4. Han befriade mig från alla mina farhågor

4 Jag sökte HERREN, och han svarade mig,
och befriade mig från alla mina farhågor.

”Jag sökte HERREN, och han svarade mig, och han befriade mig från alla mina farhågor” (hebreiska: megurah–farhågor eller förskräckelse) (v. 4).

Det intressanta med denna vers är att psalmisten inte jublar över sin befrielse från fiender eller sjukdom. Han firar befrielse från sin rädsla eller skräck. Det är ingen liten sak för de av oss som har vaknat på natten med vad jag kallar nattskräck. När det händer ber jag om befrielse från dessa fasor och kan äntligen somna om. Med andra ord har Herren besvarat min bön genom att befria mig från mina rädslor, precis som han gjorde för psalmisten för så många århundraden sedan. När det sker är det en enorm lättnad.

PSALM 34:5-8. De såg på honom och blev strålande

5 De såg på honom och blev strålande.
Dera ansikten skall aldrig täckas av skam.

6 Denne stackare ropade, och Jahve hörde honom,
och räddade honom ur all hans nöd.

7 Yahwehs ängel slår läger runt dem som fruktar honom,
och räddar dem.

8 Smak och se att Jahve är god.
Säll är den människa som tar sin tillflykt till honom.

”De såg på honom och strålade” (hebreiska: nahar) (v. 5a). Ordet nahar har flera betydelser. Den som gäller här är strålande eller glänsande. Psalmisten beskriver någon som har sökt Herrens hjälp, fått den och sprudlar av glädje.

”Deras ansikten skall aldrig täckas av skam” (hebreiska: haper) (v. 5b). Människor, både då och nu, betraktar en människas ansikte som något som representerar hennes karaktär. Vi talar om ögonen som fönster till våra själar.

Haper betyder att skämmas, bli vanärad eller förödmjukad. Även om att drabbas av skam kan tyckas vara en mild motgång jämfört med fruktansvärda fysiska sjukdomar eller sår, rankas det högt på varje realistisk skala över mänskligt lidande. När människor drabbas av offentlig förödmjukelse har de ofta sagt: ”Jag önskar att jag kunde dö” – och menar det.

Psalmisten säger att de som vänder sig till Jahve inte behöver vara rädda för att deras ansikten ska täckas av skam. En viktig del av detta är att den person som försöker vara trogen mot Herren sannolikt inte kommer att falla offer för den typ av frestelser som leder till förödmjukelse. Den andra delen är att en person som vet att det är en realitet att få förlåtelse har bättre förutsättningar att överleva förödmjukelsen än någon som inte tror att de kan få förlåtelse.

”Denna stackars man (hebreiska: ’aniy) ropade, och Jahve hörde honom och räddade honom ur alla sina svårigheter” (v. 6). Ordet ’aniy betyder fattig eller betryckt eller förtryckt. Sådana människor har ingen makt och är utlämnade åt de rika och mäktiga.

Toralagen innehöll bestämmelser för att tillgodose de fattigas behov. Markägare var skyldiga att lämna kanterna av sina fält oskördade så att fattiga människor kunde samla ihop dessa fält och få tillräckligt med mat för att överleva (3 Mosebok 19:9-10). Lagen föreskrev också att närmast anhöriga skulle kunna lösa in mark som sålts av en släkting (3 Mosebok 25:25) och krävde att familjerna skulle försörja fattiga släktingar (3 Mosebok 25:35). Profeterna betonade att man var angelägen om de fattiga och fördömde dålig behandling av änkor och föräldralösa barn (Jesaja 1:17, 23; 10:1; Jeremia 5:28; 7:6; 22:3; Malaki 3:5).

Men denna fattiga man förlitar sig inte på att de rika och mäktiga ska rädda honom, utan för sin sak till Jahve, som hör och räddar honom.

”Jahves ängel slår läger runt dem som fruktar honom och räddar (hebreiska: hanah) dem” (v. 7). Änglar är Guds budbärare – och mer än så. Gud sände en ängel för att vägleda och beskydda Israel på dess resa till det förlovade landet (2 Mosebok 14:19; 23:20). En ängel med dragna svärd agerade som Guds ombud och blockerade Bileams väg (4 Mosebok 22:22ff). En Herrens ängel rörde vid Gideons stav, ”och eld steg upp ur klippan och förtärde köttet och de osyrade kakorna” (Domare 6:21). Änglar utövar gudomlig makt.

Så i denna vers ”läger Yahwehs (eller Herrens) ängel runt dem som fruktar Yahweh och räddar dem.”

Frasen ”läger (hanah) runt dem” är intressant. Den skildrar ängelns närvaro som en buffertzon som omger dem som fruktar Jahve – den skyddar dem från vad som än kan hota dem.

Denna förståelse bekräftas av Jahves löfte till Israel i Sakarja 9:8:

”Jag skall slå läger runt mitt hus mot armén,
så att ingen passerar igenom eller återvänder;
och ingen förtryckare kommer längre att passera genom dem.”

”Åh, smaka (hebreiska: ta’am) och se att Jahve är god” (v. 8a). Ordet ta’am används vanligtvis i Gamla testamentet för att hänvisa till fysisk smak, till exempel när manna beskrivs som att det smakar ”som oblater gjorda av honung” (2 Mosebok 16:31).

Men i den här versen säger psalmisten att Jahves godhet är så uppenbar att den kan upplevas med sinnena, till exempel med smaken.”

”Välsignad (hebreiska: ’eser) är den som tar sin tillflykt till honom” (v. 8b). Ordet ’eser betyder välsignad eller salig eller lycklig. I det här fallet säger psalmisten att den person som söker sin tillflykt eller trygghet hos Jahve kommer att bli mycket lycklig.

Vi har sett det. Vi känner gudfruktiga människor som bär motgångar med glatt hjärta. Jag har besökt människor på sjukhus i hopp om att muntra upp dem, bara för att få dem att muntra upp mig. En cyniker skulle säga att deras munterhet är en mask som döljer deras verkliga känslor. Men de av oss som känner dem bäst kan intyga att det inte finns något falskt i deras uppträdande. Leendet på deras ansikte är en produkt av deras glada hjärta.

PSALM 34:9-10. Det finns ingen brist hos dem som fruktar YAHWEH

9 O frukten Yahweh, ni hans heliga,
för det finns ingen brist hos dem som fruktar honom.

10 De unga lejonen har brist och lider hunger,
men de som söker Jahve skall inte ha brist på något gott.

”O frukten Jahve, ni hans heliga, ty det finns ingen brist hos dem som fruktar honom” (v. 9). Fruktan för Herren innebär vördnad och tro som leder till lydnad. Den person som fruktar Herren är som en person som fruktar elektricitet, då han vet både dess potential att välsigna om den används på rätt sätt och att skada om den används på annat sätt.

När jag skriver detta har Florida just drabbats av en orkan som slagit ut elströmmen för de flesta floridianer. Bland dem som fortfarande är strömlösa är jag säker på att de längtar efter de välsignelser som kommer med elektricitet – de vill bli återanslutna. Men de är också medvetna om faran med att hantera en nedbruten kraftledning. Deras attityd innefattar den typ av respekt som syftar till att både ta emot välsignelsen och undvika den potentiella faran.

Psalmisten säger att de som fruktar Herren inte kommer att sakna något. Vi måste se det som en hyperbel (överdrift för att göra en poäng), eftersom vi känner till troende människor som saknar pengar, hälsa och andra nödvändiga saker. Deras tro tenderar dock att hålla dem flytande genom de svåra tiderna – och särskilt när de står inför döden.

”De unga lejonen har brist och lider hunger, men de som söker HERREN skall inte ha brist på något gott” (v. 10). Lejonen tjänar här som symboler för makt. Men även mäktiga lejon lider av hunger, eftersom jakten inte alltid ger dem byte.

Men psalmisten kontrasterar tillståndet för dessa mäktiga djur med tillståndet för ”de som söker Jahve”, som han säger ”inte skall sakna något gott”. Se kommentarerna till vers 9 ovan.

PSALM 34:11-12. Jag skall lära er att frukta YAHWEH

11 Kom, barn, lyssna på mig.
Jag skall lära er att frukta Jahve.

12 Vem är den som vill ha liv,
och älskar många dagar, så att han får se det goda?

”Kom, ni barn, lyssna på mig. Jag ska lära er att frukta HERREN” (v. 11). Psalmisten har talat om de välsignelser som de som fruktar Herren får (v. 7, 9). Nu erbjuder han sig att lära dem fruktan (vördnad) för Jahve.

”Vem är den som vill ha liv och älskar många dagar, för att få se det goda?”. (v. 12). Psalmisten har erbjudit sig att lära människor att frukta Jahve och frågar nu vem som önskar liv och älskar många dagar – vilket antyder att detta är de belöningar som är förknippade med att frukta Jahve.

PSALM 34:13-14. Avstå från ondska

13 Håll din tunga borta från det onda,
och dina läppar från att tala lögn.

14 Avvik från det onda och gör det goda.
Sök fred och eftersträva den.

”Bevara din tunga från det onda och dina läppar från att tala lögn” (v. 13). Detta är den första instruktionen för dem som vill frukta (vörda) Jahve. Jakob beskriver tungan som en eld som kan åstadkomma stor förstörelse – ”en rastlös ondska, full av dödligt gift”. Han drar slutsatsen att en gudfruktig person bör ha en gudfruktig tunga (Jakob 3:4-12)

”Avlägsna er från det onda och gör det goda. Sök frid och eftersträva den” (v. 14). Detta är den andra instruktionen.

PSALM 34:15-16. YAHWEHs ögon är riktade mot de rättfärdiga

15 Yahwehs ögon är riktade mot de rättfärdiga.
Hans öron lyssnar till deras rop.

16 HERRENS ansikte är mot dem som gör det onda,
för att utrota deras minne från jorden.

”Yahwehs ögon är vända mot de rättfärdiga (hebreiska: saddiq). Hans öron lyssnar till deras rop” (v. 15). Detta är nästa instruktion. Psalmisten instruerar sina anklagelser om Jahve – att Jahve hör de rättfärdigas rop. Innebörden är att den som önskar leva ett långt liv och se många goda ting (v. 12) bör leva ett rättfärdigt liv.

Det hebreiska adjektivet saddiq (rättfärdig) är nära besläktat med substantivet sedaqah (rättfärdighet), vilket är ett liv som levts i enlighet med etiska principer – ett liv som levts i enlighet med Guds lag och Guds vilja.

”Yahwehs ansikte är mot dem som gör det onda, för att utrota deras minne från jorden” (v. 16). Detta är nästa del av instruktionen. Innebörden är att de som är bekymrade över sitt rykte och sitt arv bör undvika det onda.

PSALM 34:17. YAHWEH hör de rättfärdiga

17 De rättfärdiga ropar, och Yahweh hör dem,
och räddar dem ur all deras nöd.

”De rättfärdiga ropar, och Yahweh hör dem och räddar dem ur all deras nöd” (v. 17). Här upprepas tanken i vers 15 med något annorlunda ord.

PSALM 34:18-20. JAHWEH BEFRIAR DE RÄTTIGA

18 HERREN är nära dem som har ett krossat hjärta,
och räddar dem som har en förkrossad ande.

19 Många är den rättfärdiges vedermödor,
men Yahweh räddar honom ur dem alla.

20 Han skyddar alla hans ben.
Inte ett enda av dem är brutet.

”Yahweh är nära dem som har ett krossat hjärta och räddar dem som har en förkrossad ande” (v. 18). Mer undervisning om Yahwehs natur, som är partisk mot dem som är krossade eller förkrossade. Jahve räddar sådana människor.

”Många är den rättfärdiges vedermödor, men Jahve räddar honom ur dem alla. Han skyddar alla hans ben. Inte ett enda av dem bryts” (v. 19-20). Mer undervisning om Yahwehs natur.

PSALM 34:21-22. YAHWEH FÖRLÖSAR SINA TJÄNARE

21 Ondskan ska döda den ogudaktige.
De som hatar den rättfärdige skall fördömas.

22 Yahweh löser sina tjänares själ.
Ingen av dem som tar sin tillflykt till honom skall fördömas.

”Ondskan skall döda de ogudaktiga. De som hatar de rättfärdiga skall fördömas. Jahve förlöser sina tjänares själ. Ingen av dem som tar sin tillflykt till honom skall fördömas” (v. 21-22). Fler instruktioner som kontrasterar de ondas öde mot ödet för dem som tar sin tillflykt till Jahve. Onda människor kommer att fördömas, men Jahves folk kommer inte att fördömas.”

SKRIPTURCITATEN är hämtade från World English Bible (WEB), en offentligrättslig (ingen upphovsrätt) modern engelsk översättning av den heliga Bibeln. World English Bible bygger på American Standard Version (ASV) av Bibeln, Biblia Hebraica Stutgartensa Old Testament och Greek Majority Text New Testament. ASV, som också är offentlig på grund av att upphovsrätten har löpt ut, var en mycket bra översättning, men innehöll många ålderdomliga ord (hast, shineth, etc.), som WEB har uppdaterat.

BIBLIOGRAFI:

KOMMENTARER:

Anderson, A.A., The New Century Bible Commentary: Psalms 1-72 (Grand Rapids: Eerdmans, 1972)

Broyles, Craig C., New International Biblical Commentary: Psalms (Peabody, Massachusetts: Hendrickson Publishers, 1999

Brueggemann, Walter, The Message of the Psalms: A Theological Commentary (Minneapolis: Augsburg Press, 1984)

Clifford, Richard J., Abingdon Old Testament Commentaries: Psalms 1-72 (Nashville: Abingdon Press, 2002)

Craigie, Peter C., Word Biblical Commentary, Psalms 1-50, Vol. 19 (Dallas: Word Books, 1983)

DeClaisse-Walford, Nancy; Jacobson, Rolf A.; Tanner, Beth Laneel, The New International Commentary on the Old Testament: The Book of Psalms (Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 2014)

Gower, Ralph, The New Manners and Customs of Bible Times (Chicago: Moody Press, 1987)

Kidner, Derek, Tyndale Old Testament Commentaries: Psalms 1-72, Vol. 14a (Downers Grove, Illinois: Inter-Varsity Press, 1973)

Limburg, James, Westminster Bible Companion: Psalms (Louisville: Westminster John Knox Press, 2000

Mays, James Luther, Interpretation: Psalms (Louisville: John Knox, 1994)

McCann, J. Clinton, Jr., The New Interpreter’s Bible: The Book of Psalms, Vol. 4 (Nashville: Abingdon Press, 1996)

Ross, Allen P., A Commentary on the Psalms, 1-41, Vol. 1 (Grand Rapids: Kregel Publications, 2012)

Waltner, James H., Believers Church Bible Commentary: Psalms (Scottdale, Pennsylvania: Herald Press, 2006)

DICTIONARIER, ENCYKLOPEDIAS & LEXIKONER:

Baker, Warren (red.), The Complete WordStudy Old Testament (Chattanooga; AMG Publishers, 1994)

Baker, Warren and Carpenter, Eugene, The Complete WordStudy Dictionary: Old Testament (Chattanooga: AMG Publishers, 2003)

Bromiley, Geoffrey (General Editor), The International Standard Bible Encyclopedia, Revised, 4 vols. (Grand Rapids: William B. Eerdmans Publishing Company, 1979-1988)

Brown, Francis; Driver, S.R.; och Briggs, Charles A., The Brown-Driver-Briggs Hebrew and English Lexicon (Peabody, Massachusetts: Hendrickson Publishers, 1906, 2004)

Doniach, N.S. and Kahane, Ahuvia, The Oxford English-Hebrew Dictionary (Oxford University Press, 1998)

Fohrer, Georg, Hebrew & Arameic Dictionary of the Old Testament (SCM Press, 2012)

Freedman, David Noel (red.), The Anchor Yale Bible Dictionary, 6 vol. (New Haven: Yale University Press, 2007)

Freedman, David Noel (red.), Eerdmans Dictionary of the Bible (Grand Rapids: William B. Eerdmans Publishing Co., 2000)

Mounce, William D., (red.), Mounce’s Complete Expository Dictionary of Old and New Testament Words (Grand Rapids: Zondervan, 2006)

Renn, Stephen D., Expository Dictionary of Biblical Words: Word Studies for Key English Bible Words Based on the Hebrew and Greek Texts (Peabody, Massachusetts: Hendrickson Publishers, Inc., 2005)

Richards, Lawrence O, Encyclopedia of Bible Words (Zondervan, 1985, 1991)

Sakenfeld, Katharine Doob (red.), The New Interpreter’s Dictionary of the Bible, 5 vol. (Nashville: Abingdon Press, 2006-2009)

VanGemeren, Willem A. (General Editor), New International Dictionary of Old Testament Theology & Exegesis, 5 vol., (Grand Rapids: Zondervan, 1997)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.